Tế bào lưỡng bội

M

mongrong135

B

bangha_hunnie

Mỗi tế bào lưỡng bội ở 1 loài có 4 cặp NST chứa cả thảy $283.10^3$ cặp nucleotit. Ở kì giữa, chiều dài trung bình 1 NST là 2 micoromet, thì các ADN đã co ngắn khoảng bao nhiêu lần?

2n=4

Mỗi NST có $\dfrac{283.10^3}{4}=70750$ (Nu)

=> Chiều dài của mỗi NST là: $\dfrac{70750}{2}.3,4=120 275 A = 120 275.10^{-4} micromet$

Vậy: các ADN đã co ngắn: $\dfrac{120 275.10^{-4}}{2} = 6.01375$ (lần)
 
Top Bottom