Sinh 12 Tần số alen của QT

Lê Gia An

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười hai 2019
72
59
46
TP Hồ Chí Minh
.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F2 có tối đa 9 loại kiểu gen.
II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.
III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2, có 8/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.
IV. Ở F3, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64.

Mọi người giúp em với
 
  • Like
Reactions: Bùi Thuỳ Trang

Bùi Thuỳ Trang

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
23 Tháng mười 2021
210
266
56
18
Thái Nguyên
Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F2 có tối đa 9 loại kiểu gen.
II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.
III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2, có 8/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.
IV. Ở F3, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64.

Mọi người giúp em với
Quần thể tự thụ phấn có(P): 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb
I. Đúng ( vì AaBb x AaBb cho 9 loại KG của cả quần thể)
II. Đúng, vì đây là quần thể tự thụ nên KG dị hợp giảm dần, đồng hợp tăng dần qua các thế hệ
III. Sai
Cây thân cao, hoa đỏ chỉ sinh ra được từ KG: 0,2AABb : 0,2AaBb
+Số cây thân cao, hoa đỏ ở F2 là A-B- = 0,2.(1 - [tex]\frac{1-\frac{1}{2^{2}}}{2}[/tex]) + 0,2.(1 - [tex]\frac{1-\frac{1}{2^{2}}}{2}[/tex]).(1 - [tex]\frac{1-\frac{1}{2^{2}}}{2}[/tex]) = [tex]\frac{13}{64}[/tex]

+Số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp cả 2 cặp gen ở F2 chỉ được sinh ra từ KG 0,2AaBb nên AaBb = 0,2. [tex]\frac{1}{2^{2}}[/tex]. [tex]\frac{1}{2^{2}}[/tex]= [tex]\frac{1}{80}[/tex]

=> [tex]\frac{AaBb}{A-B-}[/tex]= [tex]\frac{1/80}{13/64}[/tex] = [tex]\frac{4}{65}[/tex]
IV. Sai
Tỉ lệ cây dị hợp 1 cặp gen ở F3 :
+ 0,2AABb => F3: AABb= 0,2. [tex]\frac{1}{2^{3}}[/tex] = [tex]\frac{1}{40}[/tex]
+0,2AaBb => F3:AABb=aaBb=0,2. [tex]\frac{1-\frac{1}{2^{3}}}{2}[/tex] [tex]\frac{1}{2^{3}}[/tex] = [tex]\frac{7}{640}[/tex] ; AaBB=Aabb=0,2. [tex]\frac{1}{2^{3}}[/tex].[tex]\frac{1-\frac{1}{2^{3}}}{2}[/tex]= [tex]\frac{7}{640}[/tex]
+0,2Aabb => F3:Aabb= 0,2. [tex]\frac{1}{2^{3}}[/tex] = [tex]\frac{1}{40}[/tex]
=> Số cây có KG dị hợp 1 cặp gen ở F3 = [tex]\frac{1}{40}[/tex].2 + [tex]\frac{7}{640}[/tex].4 = [tex]\frac{3}{32}[/tex]

Nếu bạn không hiểu phần nào có thể hỏi lại nha
Chúc bạn học tốt!
 
  • Like
Reactions: Lê Gia An
Top Bottom