Tại sao nói quần thể vừa động vừa tĩnh ạ

Top Bottom