Hóa [Tài liệu] Trắc Nghiệm Lí thuyết Protein

Thủ Khoa 2018

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tư 2017
63
28
21
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hãy cho biết dãy chất nào sau đây đổi màu quỳ tím sang đỏ?

A. CH3-CH(NH2)-COOH; CH3COOH; HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH

B. H2N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH; ClH3N-CH2-COOH

C. CH3-CH(NH2)-COONa; H2N-CH2-COOCH3; H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

D. ClH3N-CH2COOCH3 ; HOOC-CH2CH(NH2)-COOH; ClH3N-CH2COOH

[130]. Chất hữu cơ X có tỉ lệ khối lượng C, H, O, N là 9 : 1,75 : 8 : 3,5 tác dụng với dd NaOH và dung

dịch HCl đều theo tỷ lệ mol 1: 1. X làm mất màu dung dịch brom. Vậy công thức của X là:

A. H-COONH3-C2H5 B. CH2=CH-COONH4 C. CH2=CH-COONH3-CH3 D.CH C-OONH4

[131]. Hai chất X, Y là đồng phân của nhau có công thức phân tử là C3H9O2N. Khi cho 0,2 mol hỗn hợp

gồm X, Y tác dụng vừa đủ NaOH, cô cạn dung dịch thì thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí gồm 2

chất (đều có chứa N và đều đổi màu quỳ tím thành xanh). Tỷ khối của hỗn hợp khí đối với H2 là 15. Vậy

giá trị của m là:

A. 15,5 gam B. 17,2 gam C. 16,6 gam D. 16,1 gam

[132]. Hợp chất hữu cơ X có chứa C, H, N, Cl với % khối lượng tương ứng là 29,45%; 9,82%; 17,18%;

43,55%. X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu

tạo?

A. 5 B. 2 C. 4 D. 3

[133]. Cho các chất và ion nào sau: ClH3N-CH2-COOH; (H2N)2C2H3-COONa; H2N-C3H5(COOH)2; H2N-
CH2-COOH; C2H3COONH3-CH3; H2N-C2H4-COOH. Hãy cho biết có bao nhiêu chất hoặc ion có tính

chất lưỡng tính.

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

[134]. Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất

hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là:

A. 45 B. 59 C. 85 D. 90
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,369
2,141
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
134
c2h5-NH3N03 + NAOH-->C2H5-NH2+NH3+H2O do vậy ta co the suy ra My=45
 
Top Bottom