Ngoại ngữ [TA-Lý thuyết+Bài tập]Ngữ vựng - Tính từ, động từ và giới từ phổ biến

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi thanhthuytu, 20 Tháng một 2009.

Lượt xem: 29,155

 1. Sao kì vậy? Hok ai làm hết ạh??? :(( Mọi người cùng vào xem và làm đi chứ ạh ??!!
   
 2. em có viết sai đầu bài không? ngay cau đầu chị thấy sai ngữ pháp kìa.
   
 3. Thanks chị nhìu nheeee! Em ẩu ghê nơi, "isn't" mà đi đánh thành "is" làm câu mất cả nghĩa :D
   
 4. Sao hok ai làm hết vậy? Bộ BT này khó lắm sao? Ngày mai mà vẫn chưa aj làm thì mình đành phải sửa lươn vậy :((
   

 5. em hỏi mấy câu nha
  tại ko biết mà
  khi nào dùng "too, so, neither, either" ?
   
 6. Àh, pé hỏi thì chị trả lời nhưng mà nèh, pé post bài nhầm box mất rùj, lần sau cưng vào phần nhóm học tập online hay hỏi đáp ngữ pháp mà hỏi nhá :).

  1/ Trường hợp dùng so/ too:
  - Khi mang nghĩa là "cũng" ở câu khẳng định thì so dùng ở đầu câu thứ hai và too dùng ở đầu câu.
  - Công thức:
  SO + TRỢ TỪ/ TO BE (đã chia) +CHỦ TỪ.
  CHỦ TỪ + TRỢ TỪ/ TO BE (đã chia) + TOO

  - VD: I love lollilop and >>so dose she.
  I love lolliop and >>she dose, too.
  2/ Trường hợp either/neither:
  - Either/ neither có nghĩa "cũng không" ở câu phủ định thì either dùng ở cuồi câu và neither dùng ở đầu câu.
  - Công thức:
  NEITHER + TRỢ TỪ/ TO BE(đã chia) + CHỦ TỪ
  CHỦ TỪ + TRỢ TỪ/ TO BE (đã chia) + NOT+ EITHER.

  - VD:
  I didn't see Mary this morning and >> John didn't either
  I didn't see Mary this morning and >> neither did John.
   
 7. 1234vietnam

  1234vietnam Guest

  bạn ah, bài khó quá! mình đọc chẳng hik j hết!!!!!!!!!!!!!!!!! Post đáp án đi bạn. nhớ giải thích cấu trúc nữa nha
   
 8. 1/ Ask:When is a car not a car?
  Answer:When it turns ……into……a garage !!!
  turn into: trở thành, đi vào

  2/ A:Where’s your dog?
  B:I had it put …down…….
  A:Was it mad?
  B:Well, it wasn’t exactly pleased about it.

  3/ A man was on the point of being executed by firing squad.
  The man asked: “Would you like a last cigarette?”
  “No” replied the man “I’m trying to give …up….!”
  give up: từ bỏ

  4/ A:What was the cause…of…..the large bump on your head?
  B:My wife threw some tomatoes ……at….. me.
  A:But how could tomatoes do such damage…to….your head?
  B:Easy. They were still .......in…the tin!
  cause of: nguyên nhân, lí do
  damege to : gây hại, thiệt hại


  Mấy câu nì là đố mẹo đó, phải hiểu kĩ đề bài mới có thể làm đc.:D
   
 9. BT tiếp nhé mọi người:
  1/ If you run..........diffisulities or find yourself................any trouble at all. I'll help you out.
  2/ We're.......no danger now. I can assure you that we're safely ................danger at last.
  3/ I'm sorry, we have no typewriter ribbons.....stock. We've been......stock for several years.
  4/ You usually find me..........a good human, but really, your behaviour today is.........a joke.

  Mình bảo đảm nếu các bạn dịch tốt thì sẽ làm tốt phần BT này. :D
   
 10. Chị làm thử mấy câu lấy tinh thần nhé!

  1/ If you run......into....difficulties or find yourself........in........any trouble at all. I'll help you out.
  2/ We're...in....no danger now. I can assure you that we're safely .....out of...........danger at last.
   
 11. Chị belive làm đúng cả hai câu rồi đấy, đây là cấu trúc của các câu trên:
  (to) run into difficulities: gặp khó khăn
  (to) be in danger: gặp nguy hiểm
  (to) be out of danger: thoát khỏi nguy hiểm
   
 12. jun11791

  jun11791 Guest

  Preposition of place

  Thấy chưa có bài nào về giới từ chỉ nơi chốn, mình tổng kết lại đây nè ;)

  (*) in the middle of ở ngay chính giữa

  between ở giữa (trong khoảng 2 vật)

  among ỏ giữa (trong số nhiều vật)

  (*) in/on the corner of

  (*) at the top of >< at the bottom of

  (*) on the left >< on the right

  (*) opposite đối diện (thường vẫn cách nhau 1 khoảng ko gian)

  facing sát ngay mặt

  (*)next to = beside = of the side of sát vách, sát ngay cạnh

  by > near bên cạnh (nhưng còn cách 1 khoảng ko gian)

  (*)at the end of phần cuối, lúc cuối, phía cuối...

  in the end cuối cùng, sau cùng

  Ex:
  + at the end of the (film/month/course/road...)
  + Tom couldn't decide where to go for his holiday. In the end, he decided to go to Vietnam.


  (*)outside >< inside

  outdoor = out of door >< indoor

  * Lưu ý : outdoors >< indoors là adv

  Ex:
  + Indoor games
  + I've left my sunglasses indoors.


  (*) in front of sb/sth >< behind
  = before sb/sth else (phía trước mặt ai/vật j`

  Ex:
  + There was 3 people in front of me in the queue.
  + The car has stopped in front of the bus.


  On the front of sth = on the front surface of sth (ở phíac trước trên bề mặt vật j`)

  Ex: The number is shown on the front of the bus.

  At/in the front of sth = in the most forward part inside sth (bus, car, building,...) (vị trí phía trước bên trong 1 nơi)

  Ex:
  + The teacher usually stands in the front of the class.
  + The noisy children were asked to sit at the front of the class.
  + The bus driver always sits at the front of the bus.


  Cách sử dụng tương tự với "in/at/on the back of"

  (*) on >< beneath

  over >< under

  above >< below

  (*) in + vật chứa (quốc gia, thành phố, đg` phố, cái hộp,...)

  at + vị trí / thời điểm cụ thể

  Ex:
  + Where did he arrive in Britain?
  + What time did he arrive at school?
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng sáu 2009
 13. troi oi chang hieu!!! huhuhu........lam on giang gium
  chú ý viết bài có dấu
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng mười hai 2009
 14. jeana3

  jeana3 Guest

  like + N
  as + pharse!
  dễ nhớ là như vậy còn nếu muốn hiểu sâu thì u find Longman s' book of toefl nhé>
   
 15. nogo24

  nogo24 Guest

  1.After watching the new secretary working non-stop …….for……. several hours the manager decided that she was well fit……for………..the job. He found she was particularly good ......at...... attending .....to.......the correspondence.
  2.Am I expected to know all the telephones ......by..... heart.
  3.Now he is no longer as different ......from.....criticism as he used to be.
  4.We were surprised ......at......the certainty........in............ which he spoke. Where had he picked......up.......all that information and why was he so sure ........of......his facts?
  5.Will you ring ........of..........the station and find ........out..........when the train is coming in. I'm not certain ......at.....the time.
  hình như đúng đấy
   
 16. 1. Don’t look at me_like___that
  2. It looks like____rain.
  3. That piece of news was delightful_to___us.
  4. She can read that paragraph without lookingt____the book. chịu
  5. I think he can make a success_in___music.
  6. The servant looks_after___my children.
  7. The students were shocked____the news. chịu
  8. He is paid____the hour.
  9. These goods are free____duty.chiuchịu
  10. Mr. Johnson said he was_in___favor__of__doing the work right away.

  mấy câu chịu nhờ chị chữa giùm em
   
 17. suu tamduoc mot so cum dong tu cho moi ng cung xem
  I-At
  angry at
  annoy at
  amazed at
  amused at
  astonished at
  bad/good at
  clever at
  delighted
  disappointed at
  excellent at
  furious at
  hopeless at
  mad at
  quick/slow at
  shock at
  surprised at
  speechless at
  skilled at
  .....

  II-Of
  afraid of
  ahead of
  assured of
  ashamed of
  awared of
  concious of
  convinced of
  certain of
  fond of
  full of
  frightened of
  (in)capable of
  independent of
  irrespective of
  envious of
  jealous of
  guilty of
  proud of
  short of
  suspicious of
  sure of
  tolerant of
  tired of (chán)
  terrified of
  typical of
  made/comprised/constructed of
  *good/silly/kind/nice/stupid/cruel/polite/... of sb
  .......

  III-For
  available for
  appropriate for
  anxious for
  convenient for
  dangerous for
  enough for
  eager for
  early/late for
  eligible for
  good/bad for
  grateful for
  fit for
  famous/well known for
  responsible for
  ready for
  safe for
  suitable for
  thankful for
  useful for
  valid for
  *It's Adj for sb to V
  ......

  IV-About

  angry about
  annoyed about
  anxious about
  furious about
  serious about
  certain about
  excited about
  sorry about
  right/wrong about
  upset about
  worried about
  glad about
  happy about
  sure about
  optimistic about
  crazy/mad aboout
  nervous about
  careful about
  enthusiastic about
  clear about
  concern about
  sensitive about
  disappointed about
  quick about
  suspicious about
  ....

  V-With
  happy with
  busy with
  familiar with
  delighted with
  annoyed with
  disappointed with
  angry with
  bored with
  commensurate with
  connected with
  incompatible with
  obsessed with
  pleased with
  preoccupied with
  faced (up) with
  popular with
  (dis)satisfied with
  strict with
  furious with
  content with
  patient with
  covered with
  filled with
  packed with
  decorated with
  generous with (help/time/money)
  impressed with
  sympathetic with
  crowed with
  acquainted with
  thronged with
   
 18. A
  account for: chiếm, giải thích
  allow for: tính đến, xem xét đến
  ask after: hỏi thăm sức khỏe
  ask for: hỏi xin ai cái gì
  ask sb in/ out : cho ai vào/ ra
  urge sb into/ out of : thuyết phục ai làm ǵì/không làm gì

  advance in : tấn tới
  advance on : trình bày
  advance to : tiến đến
  agree on something : đồng ý với điều gì
  agree with : đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
  answer to : hợp với
  answer for : chịu trách nhiệm về
  attend on(upon): hầu hạ
  attend to : chú ý

  B

  to be over: qua rồi
  to be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm ǵì
  to bear up= to confirm : xác nhận
  to bear out: chịu đựng
  to blow out : thổi tắt
  blow down: thổi đổ
  blow over: thổi qua
  to break away= to run away :chạy trốn
  break down : hỏng hóc, suy nhược, ̣a khóc
  break in(to+ O) : đột nhập, cắt ngang
  break up: chia tay , giải tán
  break off: tan vỡ một mối quan hệ
  to bring about: mang đến, mang lại( = result in)
  brinn down = to land : hạ xuống
  bring out : xuất bản
  bring up : nuôi dưỡng ( danh từ là up bringing)
  bring off : thành công, ẵm giải
  to burn away : tắt dần
  burn out: cháy trụi

  back up : ủng hộ, nâng đỡ
  bear on : có ảnh hưởng, liên lạc tới
  become of : xảy ra cho
  begin with : bắt đầu bằng
  begin at : khởi sự từ
  believe in : tin cẩn, tin có
  belong to : thuộc về
  bet on : đánh cuộc vào

  C
  call for: mời gọi, yêu cầu
  call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
  call on/ call in at sb's house : ghé thăm nhà ai
  call off = put off = cancel

  care for :thích, săn sóc
  catch up with : bắt kịp
  chance upon : t́nh cờ gặp
  close with : tới gần
  close about : vây lấy
  come to : lên tới
  consign to : giao phó cho
  cry for :khóc đ̣i
  cry for something : kêu đói
  cry for the : đ̣i cái ko thể
  cry with joy :khóc vì vui
  cut something into : cắt vật gì thành
  cut into : nói vào, xen vào

  Call in/on at sb ‘ house : ghé thăm nhà ai
  Call at : ghé thăm
  Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
  Call off = put off =cancel : huỷ bỏ
  Call for : yêu cầu, mời gọi


  Care about: quan tâm, để ý tới
  Care for : muốn, thích ( =would like ) , quan tâm chăm sóc ( = take care of)  Carry away : mang đi , phân phát
  Carry on = go on : tiếp tục
  Carry out ;tiến hành , thực hiện
  Carry off = bring off : ẵm giải


  Catch on : trở nên phổ biến , nắm bắt kịp
  Catch up with = keep up with = keep pace with : theo kịp ai , cái gì


  Chew over = think over : nghĩ kĩ

  Check in / out : làm thủ tục ra / vào
  Check up : kiểm tra sức khoẻ

  Clean out : dọn sạch , lấy đi hết
  Clean up : dọn gọn gàng

  Clear away : , lấy đi , mang đi
  Clear up : làm sáng tỏ

  Close down : phá sản , đóng cửa nhà máy
  Close in : tiến tới
  Close up: xích lại gần nhau

  Come over/ round = visit
  Come round : hồi tỉnh
  Come down: sụp đổ ( =collapse ) , giảm (= reduce )
  Come down to : là do
  Come up : đề cập đến , nhô lên , nhú lên
  Come up with : nảy ra, loé lên
  Come up against : đương đầu, đối mặt
  Come out : xuất bản
  Come out with : tung ra sản phẩm
  Come about = happen
  Come across : t́nh cờ gặp
  Come apart : vỡ vụn , ĺa ra
  Come along / on with : hoà hợp , tiến triển
  Come into : thừa kế
  Come off : thành công, long ,bong ra


  Count on SB for ST : trông cậy vào ai


  Cut back on / cut down on : cắt giảm ( chi tiêu)
  Cut in : cắt ngang (= interrupt )
  Cut ST out off ST : cắt cái ǵì rời khỏi cái gì
  Cut off :cô lập , cách li , ngừng phục vụ
  Cut up : chia nhỏ
  Cross out : gạch đi, xoá đi  D

  delight in :thích thú về
  depart from : bỏ, sửa đổi
  do with : chịu đựng
  do for a thing : kiếm ra một vật

  Die away / die down : giảm đi , dịu đi ( về cường độ )
  Die out / die off; tuyệt chủng
  Die for : thèm ǵìđến chết
  Die of : chết v́ì bệnh ǵì


  Do away with : băi bỏ, băi miễn
  Do up = decorate
  Do with : làm đc ǵìnhờ có
  Do without : làm đc ǵ mà không cần

  Draw back : rút lui

  Drive at : ngụ ý, ám chỉ

  Drop in at SB ‘s house: ghé thăm nhà ai
  Drop off : buồn ngủ
  Drop out of school : bỏ học

  E
  End up : kết thúc
  Eat up : ăn hết
  Eat out : ăn ngoài

  F
  Face up to : đương đầu , đối mặt
  Fall back on : trông cậy , dựa vào
  Fall in with: mê cái ǵì ( fall in love with SB : yêu ai đó say đắm )
  Fall behind : chậm hơn so với dự định , rớt lại phía sau
  Fall through : = put off, cancel
  Fall off : giảm dần
  Fall down : thất bại

  Fell up to : cảm thấy đủ sức làm ǵ
  Fill in : điền vào
  Fill up with : đổ đầy
  Fill out : điền hết , điền sạch
  Fill in for : đại diện, thay thế
  Find out : t́ìm ra

  G
  Get through to sb : liên lạc với ai
  Get through : hoàn tất ( = accomplish ) , vượt qua (= get over)
  Get into : đi vào , lên ( xe)
  Get in: đến , trúng cử
  Get off : cởi bỏ , xuống xe , khởi hành
  Get out of = avoid
  Get down : đi xuống, ghi lại
  Get sb down : làm ai thất vọng
  Get down to doing : bắt đầu nghiêm túc làm vịêc ǵì
  Get to doing : bắt tay vào làm việc ǵì
  Get round...( to doing) : xoay xở , hoàn tất
  Get along / on with = come along / on with
  Get st across : làm cho cái ǵì đc hiểu
  Get at = drive at
  Get back : trở lại
  Get up : ngủ dậy
  Get ahead : vượt trước ai
  Get away with : cuỗm theo cái gì
  Get over : vượt qua
  Get on one’s nerves:làm ai phát điên , chọc tức ai


  Give away : cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật
  Give st back : trả lại
  Give in : bỏ cuộc
  Give way to : nhượng bộ , đầu hàng( = give oneself up to ), nhường chỗ cho ai
  Give up : từ bỏ
  Give out : phân phát , cạn kịêt
  Give off : toả ra , phát ra ( mùi hương , hương vị)
  Go out : đi ra ngoài , lỗi thời
  Go out with : hẹn ḥò
  Go through : kiểm tra , thực hiện công việc
  Go through with : kiên trì bền bỉ
  Go for : cố gắng giành đc
  Go in for : = take part in
  Go with : phù hợp
  Go without : kiêng nhịn
  Go off : nổi giận, nổ tung , thối giữa ( thức ăn )
  Go off with = give away with : cuỗm theo
  Go ahead : tiến lên
  Go back on one ‘ s word : không giữ lời
  Go down with : mắc bệnh
  Go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng
  Go up : tăng , đi lên , vào đại học
  Go into ; lâm vào
  Go away : cút đi , đi khỏi
  Go round : đủ chia
  Go on : tiếp tục

  Grow out of : lớn vượt khỏi
  Grow up: trưởng thành
  H
  Hand down to = pass on to : truyền lại ( cho thế hệ sau,,,,)
  Hand in : giao nộp ( bài , tội phạm )
  Hand back : giao lại
  Hand over: trao trả quyền lực
  Hand out : phân phát(= give out)

  Hang round : lảng vảng
  Hang on = hold on = hold off : cầm máy (điện thoại )
  Hang up ( off) : cúp máy
  Hang out : treo ra ngoài


  Hold on off = put off
  Hold on: cầm máy
  Hold back : kiềm chế
  Hold up : cản trở / trấn lột

  J
  Jump at a chance /an opportunity chộp lấy cơ hội
  Jump at a conclusion : vội kết luận
  Jump at an order : vội vàng nhận lời
  Jump for joy : nhảy lên vì sung sướng
  Jump into ( out of) : nhảy vào ( ra)


  K
  Keep away from = keep off : tránh xa
  Keep out of : ngăn cản
  Keep sb back from : ngăn cản ai không làm ǵì
  Keep sb from = stop sb from
  Keep sb together : gắn bó
  Keep up : giữ lại , duy trì
  Keep up with : theo kip ai
  Keep on = keep ving : cứ tiếp tục làm gì

  Knock down = pull down : kéo đổ , sụp đổ, san bằng
  Knock out : hạ gục ai

  L
  Lay down : ban hành , hạ vũ khí
  Lay out : sắp xếp, lập dàn ý
  Leave sb off = to dismiss sb: cho ai nghỉ việc
  Leave out = get rid of

  Let sb down : làm ai thất vọng
  Let sb in / out : cho ai vào / ra , phóng thích ai
  Let sb off : tha bổng cho ai

  Lie down : nằm nghỉ

  Live up to: sống xứng đáng với
  Live on : sống dựa vào

  Lock up: khóa chặt ai


  Look after : chăm sóc
  Look at ; quan sát
  Look back on: nhớ lại hồi tưởng
  Look round : quay lại nh́n
  Look for: t́m kiếm
  Look forward to ving: mong đợi , mong chờ
  Look in on : ghé thăm
  Look up : tra cúư ( từ điển, số điện thoại )
  Look into : xem xét , nghiên cứu
  Look on : đứng nhìn thờ ơ
  Look out : coi chừng
  Look out for : cảnh giác với
  Look over : kiểm tra
  Look up to : tôn trọng
  Look dowm on : coi thường

  M


  Make up : trang điểm, bịa chuyện
  Make out : phân biệt
  Make up for : đền bù, hoà giải với ai
  Make the way to : t́ìm đường đến

  Mix out :trộn lẫn , lộn xộn

  Miss out : bỏ lỡ

  Move away: bỏ đi, ra đi
  Move out : chuyển đi
  Move in: chuyển đến

  O
  Order SB about ST: sai ai làm gì
  Owe st to sb : có đc ǵì nhờ ai

  P
  Pass away = to die
  Pass by : - go past : đi ngang qua , trôi qua
  Pass on to = hand down to : truyền lại
  Pass out = to faint : ngất

  Pay sb back : trả nợ ai
  Pay up the dept : trả hết nợ nần

  Point out : chỉ ra

  Pull back : rút lui
  Pull down = to knock down : kéo đổ , san bằng
  Pull in to :vào( nhà ga )
  Pull st out : lấy cái ǵì ra
  Pull over at : đỗ xe

  Put st aside : cất đi , để dành
  Put st away : cất đi
  Put through to sb : liên lạc với ai
  Put down : hạ xuống
  Put down to : lí do của
  Put on : mặc vào ; tăng cân
  Put up : dựng lên , tăng giá
  Put up with : tha thứ, chịu đựng
  Put up for : xin ai ngủ nhờ
  Put out : dập tắt
  Put st/ sb out : đưa ai / cái gì ra ngoài
  Put off : trì hoãn

  R
  Run after : truy đuổi
  Run away/ off from : chạy trốn
  Run out (of) : cạn kiệt
  Run over : đè chết
  Run back : quay trở lại
  Run down : cắt giảm , ngừng phục vụ
  Run into : t́nh cờ gặp , đâm xô , lâm vào

  Ring after : gọi lại sau
  Ring off : tắt máy ( điện thoại )

  S
  Save up : để giành

  See about = see to : quan tâm , để ý
  See sb off : tạm biệt
  See sb though : nhận ra bản chất của ai
  See over = go over
  Send for: yêu cầu , mời gọi
  Send to :đưa ai vào ( bệnh viện , nhà tù
  Send back : trả lại

  Set out / off : khởi hành , bắt đầu
  Set in: bắt đầu ( dùng cho thời tiết)
  Set up :dựng lên
  Set sb back: ngăn cản ai


  Settle down : an cư lập nghiệp

  Show off: khoe khoang , khoác lác
  Show up :đến tới

  Shop round : mua bán loanh quanh

  Shut down : sập tiệm , phá sản
  Shut up : ngậm miệng lại

  Sit round : ngồi nhàn rỗi
  Sit up for : chờ ai cho tới tận khuya

  Slown down : chậm lại

  Stand by: ủng hộ ai
  Stand out : nổi bật
  Stand for : đại diện, viết tắt của, khoan dung
  Stand in for : thế chỗ của ai

  Stay away from : tránh xa
  Stay behind: ở lại
  Stay up :đi ngủ muộn
  Stay on at: ở lại trường để học thêm

  T

  Take away from : lấy đi, làm nguôi đi
  Take after : giống ai như đúc
  Take sb / st back to : đem trả laị
  Take down : lấy xuống
  Mistake sb for sb else : nhầm ai với ai
  Take in : lừa gạt ai , hiểu
  Take on : tuyển thêm , lấy thêm người
  Take off : cất cánh , cởi tháo bỏ cái gì
  Take over : giành quyền kiểm soát
  Take up : đảm nhận, chiếm giữ ( không gian ), bắt đầu làm ǵ ( thành thú tiêu khiển)
  Take to : yêu thích

  Talk sb into st : thuyết phục ai
  Talk sb out of : cản trở ai

  Throw away : ném đi , vứt hẳn đi
  Throw out; vứt đi, tống cổ ai

  Tie down : ràng buộc
  Tie in with : buộc chặt
  Tie sb out = wear sb out = exhaust sb

  Tell off : mắng mỏ

  Try on: thử ( quần áo )
  Try out : thử...( máy móc )

  Turn away= turn down : ;từ chối
  Turn into : chuyển thành
  Turn out; sx , hoá ra là
  Turn on / off: mở, tắt
  Turn up / down : vặn to , nhỏ ( âm lượng )
  Turn up: xuất hịên , đến tới
  Turn in: đi ngủ

  U

  Use up : sử dụng hết ,cạn kiệt

  W
  Wait for : đợi
  Wait up for; đợi ai đến tận khuya

  Watch out /over= look out
  Watch out for : = look out for

  Wear off : mất tác dụng , biến mất , nhạt dần
  Wear sb out = exhaust sb

  Work off : loại bỏ
  Work out; t́m ra cách giải quyết
  Work up : làm khuấy động

  Wipe out ; huỷ diệt / exhaust sb

  Write down : viết vào
   
 19. Cho mình hỏi từ possible : khả thi, skate - boarding: trượt bằng ván
  đúng ko ???
   
 20. atupro

  atupro Guest

  1. like
  2. like
  3. to
  4. on
  5. to
  6. by
  7. for
  8. at
  9. of
  10. in-on
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY