số hạt vi mô

N

nguyenvancuong1225@gmail.com

trong 500ml CH3COOH 0.02M độ điện li 4% chứa số hạt vi mô là?

$n_{CH_3COOH}$ = 0,01 mol

$n_{CH_3COO^-}$ = $n_{H^+}$ = 0,0004 mol

Số hạt vi mô: $[(2.0,0004) + (0,01 - 0,0004)].6,022.10^{23}$ = $6,26.10^{21}$ hạt


 
Top Bottom