[sinh]sơ đồ lai

N

nh0c_coi

ừm !! sơ đồ lai hình như là có trong SGK đó pạn !!:-*
bài này học lâu òi hum bik có đúng hum nữa , mình thử vít bạn koi lại naz !!
+ lai một cặp tính trạng của menden
a, sơ đồ KH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P : hoa đỏ * hoa trắng
F1 : 100% hoa đỏ
F2: 75 % hoa đỏ , 25 % trắng
b, sơ đồ lai KG :
P: AA * aa
GP: A ; a
F1: 100% Aa
PF1: Aa*Aa
GF1: A,a;A,a
F2 : 25%AA , 50% Aa , 25% aa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ sơ đồ lai hai cặp tính trạng của menden
a, sơ đồ lai KH
P: Vàng trơn*Xanh nhăn
F1: 100% vàng trơn
F2 : 9 Vàng trơn , 3 Vàng nhăn , 3 Xanh trơn , 1 xanh nhăn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b, sơ đồ lai KG
P : AABB*aabb
GP: AB; ab
F1: 100 % AaBb
PF1: AaBb*AaBb
GP: AB, Ab, aB, aa ; AB, Ab, aB,ab
F2: 9 A_B_ , 3A_bb, 3aaB_, 1aabb( kẻ bảng)
hj ! song òi đó...................chúc bạn học tốt naz !!!:)>-
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom