[sinh] Sâu

1

12a3vodoi

tổng nhiệt hửu hiệu S=D(T-C)=20*(30-5)=500
thời gian cho 1 lứa khi nhiệt độ môi trường là 25
D=500/(25-5)=25(ngay)
số thế hệ trong một năm 365/25~(15 the he)
 
Top Bottom