[sinh hoc]-quy luật phân li

H

hoangha_009

Last edited by a moderator:
T

toi0bix

Cơ sở TB học của ĐL phân li độc lập là sự tự nhân đôi & phân li của NST trong cặp . Còn cơ sở của ĐL LK là :sự phân li cùng nhau về một giao tử của các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.
Sự khác nhau giữa 2 ĐL này nhé
* Di truyền phân li độc lập:
- Sự di truyền của cặp tính trạng này là độc lập với sự di truyền của cặp tính trạng kia.
- Các cặp gen alen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau.
- Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen trong quá trình giảm phân và thụ tinh.
-tăng biến dị tổ hợp -> sinh vật đa dạng .
* Di truyên liên kết:
- Sự di truyền của các cặp tính trạng gắn liền với nhau.
- Các cặp gen alen quy định các cặp tính trạng nằm trên 1 NST đơn
- Có sự phân li cùng nhau về một giao tử của các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.
-Hạn chế biến dị tổ hợp .
 
T

thongoc95

quy luật phân li độc lập
- cơ sở tb học: sự fân li độc lập của các cặp NST tương đồng dẫn đến sự fân li độc lập của các cặp gen
- ý nghĩa : tạo biến dị tổ hợp, là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa
di truyền liên kết
-CSTB : các cặp gen cũng fân li và tổ hợ trong quá trình fát sinh giao tử và thụ tinh
- ý nghĩa: trong chọn giống : hạn chế sự xuất hiện of biến dị tổ hợp đảm bảo sự di truyền bền vững trong từng nhốm tính trạng dc quy định bởi các gen trên 1 NST và có thể chọn dc những nhóm tính trạng tốt hơn luôn đi cùng nhau
So sánh kq lai fân tích of 2 tính trạng di truyền liên kết và độc lậy
-fân li độc lâp
+) Giao tử : Cơ thể dị hợp tử 2 cặp gen cho ra 4 laọi giao tử
+) Fb : cho ra 4 giao tử KG vs tỉ lệ ngang nhau
+)KH cho ra 4 loại đồi con xuất hiện biến dị tổ hợp
- di truyền liên kết
+) Cơ thê dị hợp 2 cặp gen cho ra 2 laọi giao tử
+)Fb : cho ra 2 loại KG vs tỉ lệ ngang nhau
+) KH cho ra 2 loại , đời con hok xuất hiện biến dị tổ hợp
 
C

chuot_chjt

*Cơ sở tế bào học của PLDL*
_sự phân li và tổ hợp của các cặp NST trong giảm phân và thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp trong thụ tinh
*cơ sở tế bào học của di truyền liên kết gen*
_do sự trao đổi chéo giữa các cromatic trong cặp NST kép xảy ra ở kì đầu của giảm phân 1
 
Top Bottom