[Sinh 12] Phân biệt các qui luật di truyền

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
cách nhận biết và phân biệt các quy luật di truyền
I. Trường hợp bài toán đã xác định tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời con:
1. Dựa vào kết quả phân ly kiểu hình của đời con:
1.1. Khi lai 1 tính trạng:
Tìm tỉ lệ phân tích về KH ở thế hệ con đối với loại tính trạng để từ đó xác định quy luật di truyền chi phối.
+ 3:1 là quy luật di truyền phân ly, trội lặn hoàn toàn.
+ 1:2:1 là quy luật di truyền phân ly, trội không hoàn toàn (xuất hiện tính trạng trung gian do gen nằm trên NST thường hoặc NST giới tính)
+ 2:1 tỉ lệ của gen gây chết.
+ 9:3:3:1 hoặc 9:6:1 hoặc 9:7 là tính trạng di truyền theo tương tác bổ trợ.
+ 12:3:1 hoặc 13:3 là tính trạng di truyền theo quy luật tương tác át chế trội.
+ 9:3:4 là tương tác át chế do gen lặn.
+ 15:1 là tương tác cộng gộp.

Khi lai 2 hay nhiều cặp tính trạng:
Việc xác định quan hệ giữa các gen căn cứ vào việc đối chiếu kết quả của đề cho với kết quả nhân xác suất từng cặp tính trạng.
+ Nếu kết quả nhân phù hợp với tỉ lệ phân tính chung của 2 tính trạng trong đề thì các gen di truyền phân ly độc lập
+ Nếu kết quả nhân không phù hợp với tỉ lệ phân tính chung của 2 tính trạng trong đề thì các gen di truyền liên kết; Tuy nhiên hãy còn 1 bước nữa là nếu liên kết gen thì liên kết hoàn toàn hay hoán vị gen:
+ Nếu số kiểu hình đề cho ít hơn kết quả nhân xác suất: Liên kết hoàn toàn.
+ Nếu số kiểu hình đề cho bằng kết quả nhân xác suất: Hoán vị gen
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom