[Sinh 12]Một số câu trong đề thi đại học 2011

L

lananh_vy_vp

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1-Trong quần thể của một loài thú, xét hai lôcut: lôcut một có 3 alen là A1, A2, A3; lôcut hai có 2 alen là B và b.
Cả hai lôcut đều nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và các alen của hai lôcut này liên kết không hoàn toàn.

Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, số kiểu gen tối đa về hai lôcut trên trong quần thể này là:
A 18
B 36
C 30
D 27
Số kiểu gen tối đa:

[tex]\frac{3.2(3.2+3)}{2}=27[/tex]

-->Đáp án D .

2-
: Ở ngô, có 3 gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại cùng quy định màu sắc hạt, mỗi gen đều có 2 alen (A, a; B, b; R, r). Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, R cho hạt có màu; các kiểu gen còn lại đều cho hạt không màu. Lấy phấn của cây mọc từ hạt có màu (P) thụ phấn cho 2 cây:
- Cây thứ nhất có kiểu gen aabbRR thu được các cây lai có 50% số cây hạt có màu;
- Cây thứ hai có kiểu gen aaBBrr thu được các cây lai có 25% số cây cho hạt có màu.
Kiểu gen của cây (P) là
A.AaBBRr.
B. AABbRr.
C. AaBbRr.
D. AaBbRR
Để cây sinh ra có màu-->mỗi gen có ít nhất 1 alen trội.
*Với cây 1:
Xét gen A: cây có KG AA hoặc Aa
+AA: xsuất đời con có alen trội là 1
+Aa:............................................. 1/2
Tương tự với gen B
-->Để thu đc 50%...-->cây 1 có KG AABb hoặc AaBB
*Với cây 2:
Xét tương tự để thu đc 25%....--> cây 2 phải có KG AaRr

-->Cây P có KG: AaBBRr
-->A

3- Một người đàn ông xét cặp NST 22(chỉ quan tâm đến 2 cặp gen) và cặp NST 23 trong tế bào sinh tinh
Cho rằng khi GP cặp nst 23 không phân li ở gp2, cặp nst 22 phân li bình thường.số loại giao tử tối đa được tạo thành nêu cặp nst thứ 22 cả 2 cặp gen đều dị hợp :
DS 20
Khi cặp 22 cả 2 cặp gen đều dị hợp, ta có :
4*5=20

Câu 4 bạn viết rõ cái đề ra 1 chút đc ko?

P/s:yêu cầu bạn lần sau đặt tiêu đề theo đúng nội quy:[Sinh 12]+Tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
K

khackhiempk

Khi cặp 22 cả 2 cặp gen đều dị hợp, ta có :
4*5=20
Lan anh cho t hỏi nhé, nếu chỉ xét cặp 22 thì đã có 20 loại gt, nhưng do cặp 23 không phân li ở giảm phân 2 nên sẽ tạo 3 loại hoặc 4 loại nên mình nghĩ có thể tạo ra nhiều hơn 20 chứ nhỉ
 
K

khackhiempk

1-Trong quần thể của một loài thú, xét hai lôcut: lôcut một có 3 alen là A1, A2, A3; lôcut hai có 2 alen là B và b.
Cả hai lôcut đều nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và các alen của hai lôcut này liên kết không hoàn toàn.

Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, số kiểu gen tối đa về hai lôcut trên trong quần thể này là:
A 18
B 36
C 30
D 27
câu 1 nè:
coi như ta có các alen sau: X(A1B), X(A2B)... (có 6 alen của X) và 1 alen Y (vì đây là thú)
vậy nên áp dụng công thức SGK cho 7 alen có được kết quả
 
Top Bottom