Sinh [Sinh 12] Di truyền

Oahahaha

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
11 Tháng năm 2017
1,030
1,448
239
22
10. Đáp án D
Nói chung là từ đề bài, ta sẽ biện luận ra được F1 là: XA Xa × (XAY với XY là con cái.
F1 lai với nhau cho ra F2: XA XA : XA Xa : XA Y : Xa Y
→ B sai
F2 ngẫu phối, ta có F2 = ( 3/4 X
A : 1/4 Xa )(1/4 XA : 1/4 Xa : 2/4 Y )
Từ đó sẽ tính được ra F3. Có tỉ lệ đực trắng ở F3 = 1/4 X
a × 1/4 Xa = 1/16 Xa Xa
→ tỉ lệ đực đỏ ở F3 = 7/16 = 43,75 °/.
 
Top Bottom