[sinh 12] Bài tập

C

caothuyt2

cho P :AAaa 4n x AAaa 4n
CHo biet ti le kieu gen o F1,moi nguoi giai thu nhe

Cơ thể AAaa giảm phân bt cho ra các loại giao tử sau với tỉ lệ tương ứng là:
[tex]\frac{1}{6}AA :\frac{4}{6}Aa :\frac{1}{6}aa[/tex]
--> tỉ lệ KG ở F1 là:[tex](\frac{1 AA}{6} :\frac{4Aa}{6} :\frac{1aa}{6}).(\frac{1 AA}{6} :\frac{4Aa}{6} :\frac{1aa}{6})=\frac{1}{36}AAAA :\frac{8}{36}AAAa :\frac{18}{36}AAaa :\frac{8}{36}Aaaa :\frac{1}{36}aaaa[/tex]
 
Top Bottom