[sinh 10]màng sinh chất

N

niemtin_267193

vì:
Màng sinh chất là ranh giới bên ngoài và là bộ phận chọn lọc các chất từ môi trường đi vào tế bào và ngược lại . Màng sinh chất đảm nhận nhiều chức năng quan trọng của tế bào như : vận chuyển các chất, tiếp nhận và truyền thông tin từ bên ngoài vào trong tế bào, là nơi định vị của nhiều loại enzim, các prôtêin màng làm nhiệm vụ ghép nối các tế bào trong một mô...
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

màng sinh chất có tính bán thấm vì chúng hok cho tất cả các chất đi qua mà có chọn lọc, những chất cần thiết thì bằng nhiều cách chúng đưa vào: thực bào, ẩm bào..., có một số chất độc hại hoặc hok cần thiết chúng sẽ ngăn lại
^^
 
Top Bottom