polime

V

vuphong0707

Khối lượng phân tử polyme:
M = n.m
trong đó
M: khối lượng phân tử polyme
m: khối lượng của một đơn vị monome
n: hệ số trùng hợp hoặc hệ số trùng ngưng
Trong khoa học nghiên cứu polyme, người ta thường sử dụng 02 khái niệm khác của khối lượng phân tử:
+ Khối lượng phân tử trung bình số (the number average molecular mass):
M_{n} = \frac{\sum N_{i}M_{i}}{\sum N_{i}}
+ Khối lượng phân tử trung bình khối (the weight average molecular mass):
M_{w} = \sum W_{i}M_{i} = \frac{\sum (N_{i}M_{i})M_{i}}{\sum (N_{i}M_{i})} = \frac{\sum N_{i}M_{i}^2}{\sum N_{i}M_{i}}
Với W_{i} = \frac{N_{i}M_{i}}{\sum (N_{i}M_{i})}
Độ trùng hợp là số mắt xích cơ bản trong phân tử polyme.
Mắt xích cơ bản: là phần lặp đi lặp lại trong phân tử Polyme. Mắt xích cơ bản có cấu tạo giống monome trong phản ứng trùng hợp và tương đối giống monome trong phản ứng trùng ngưng.
 
L

lonelyboy97

cai đó phải học thuộc thôi bạn ơi. con cái trùng hợp hay trùng ngưng kia phải nhờ đc ctct
 
Top Bottom