Sử 11 Phân tích, đánh giá được ý nghĩa những thành tựu Liên Xô được trong giai đoạn 1921- 1941.

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
Phân tích, đánh giá được ý nghĩa những thành tựu Liên Xô được trong giai đoạn 1921- 1941.
truonglanaa


*Thành tựu:
- Kinh tế: công, nông, thương nghiệp đều phát triển vượt bậc.
- Văn hoá, giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục.
- Xã hội: xoá bỏ giai cấp bóc lột, chỉ còn hai giai cấp lao động cùng trí thức XHCN.
- Đối ngoại: từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Á, Âu, đặc biệt có Mỹ.
*Ý nghĩa:
- Đưa Liên Xô từ nước nông nghiệp lạc hậu thành cường quốc công nghiệp XHCN. Đất nước chuyển biến tích cực.
- Phá vỡ chính sách bao vây, cô lâp kinh tế, ngoại giao.
- Khẳng định vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.
 
Top Bottom