Toán Phân số

Nguyễn Huy Tú

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng ba 2017
113
101
89
[tex]H=\frac{1}{56}+\frac{10}{140}+\frac{10}{260}+...+\frac{10}{140}[/tex]
[tex]\Rightarrow H=\frac{1}{2}(\frac{10}{28}+\frac{10}{70}+...+\frac{10}{700})[/tex]
[tex]\Rightarrow H=\frac{1}{2}(\frac{10}{4.7}+\frac{10}{7.10}+...+\frac{10}{25.28})[/tex]

Đến đây chắc dễ rồi, bạn tự làm nốt nhé!
 
  • Like
Reactions: iceghost
Top Bottom