Toán 9 phần chia hết

kido2006

TMod Toán
Cu li diễn đàn
26 Tháng một 2018
1,691
2
2,650
376
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Đặt [tex](a,b,c)=d\Rightarrow \left\{\begin{matrix} a=dx\\ b=dy\\ c=dz \end{matrix}\right.((x,y)=1;(z,y)=1;(x,z)=1)[/tex]
Vì [tex]a^4\vdots b\Rightarrow d^4x^4\vdots dy\Rightarrow d^3x^4\vdots y[/tex]
Vì (x,y)=1[tex]\Rightarrow d^3\vdots y[/tex]
tương tự [tex]\Rightarrow \left\{\begin{matrix} d^3\vdots z\\ d^3\vdots x \end{matrix}\right.\Rightarrow d^9\vdots xyz[/tex]
Có [tex](a+b+c)^{21}=d^{21}(x+y+z)\vdots d^{9}.d^3\vdots d^3.xyz=abc(đpcm)[/tex]
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601
Top Bottom