Hóa 12 phân biệt

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,267
3,897
516
21
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, NaHSO4, HCl là
A. BaCl2.
B. BaCO3.
C. NH4Cl.
D. (NH4)2CO3.
NaHSO4 + BaCO3 -> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O (tạo kết tủa, sinh khí)
BaCO3 + HCl -> BaCl2 + CO2 + H2O (sinh khí)
NaCl không tác dụng với BaCO3
Ta chọn đáp án B :p
 
Top Bottom