Hóa phân biệt các chất bằng thuốc thử

Như5303

Học sinh
Thành viên
8 Tháng chín 2017
46
12
21
Kiên Giang

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
bạn tự cân bằng pt nha.
a. các chất rắn : ca(oh)2, ba(oh)2, cu(oh)2, fe(oh)3.
trích mẫu thử, đánh số thứ tự các mẫu thử:
- cho các mẫu thử vào nước
=> chất rắn không tan là Fe(OH)3; Cu(OH)2
=> chất tan ít ; nước vẩn đục là Ca(OH)2
=> chất tạo dd trong suốt là Ba(OH)2
- đốt Fe(OH)3, Cu(OH)2 đến khối lượng không đổi rồi đẫn khí CO dư qua mootx chất rắn thu dk, sau pư cho chất rắn vào HCl dư
=> chất rắn không tan => mt là Cu(OH)2
pthh: Cu(OH)2----> CuO+ H2O
CuO+ CO----> CU+ CO2
=> chất răn tan trong HCl, tạo khí => mt là Fe(OH)3
pthh: Fe(OH)3---> Fe2O3+ H2O
fe2O3+ CO----> Fe+ CO2
Fe+ HCl----> FeCl2+ H2
b. các chất khí : co2, so2, hcl, cl2

-sục lần lượt các khí vào nước vôi trong
=> tạo kết tủa => mt là SO2, CO2 ( nhóm 1)
CO2+ Ca(OH)2------> CaCO3+ H2O
SO2+ Ca(OH)2----> CaSO3+ H2O
=> không có hiện tượng xảy ra => mt chứa HCl. Cl2 (nhóm 2)
HCl+ Ca(OH)2------> CaCl2+ H2O
Cl2+ Ca(OH)2---> CaCl2+ CaOCl2+ H2O
- sục nhóm 1 lần lượt vào dung dịch brom
=> khí làm mất màu vàng của dd Br là SÔ2
SO2+ Br2+ H2O ------> HBr+ H2SO4
=> khí không làm mất mầu là CO2
- suc nhóm 2 vòa dung dịch Br2
=> khí làm mất màu là Cl2
Cl2+ Br2+ H2O------>. HCl+ HBrO3
=> khí không có hiện tượng xảy ra là HCl
c. các chất lỏng : nacl,na2so4,na2co3
trích mẫu thử:
- cho BaCl2 vào các mẫu thử
=> tạo kết tủa là Na2CO3, Na2SO4
pt: Na2SO4+ BaCl2--> NaCl+ BaSO4
Na2CO3+ BaCl2----> NaCl+ BaCO3
=> không có ht là NaCl
- cho Na2CO3, Na2SO4 vào dung dịch HCl
=> có khí là Na2CO3
Na2CO3+ HCl----> NaCl+ H2O+ CO2
=> không hiện tượng là Na2SO4
d. các chất rắn : feo, al2o3, cao,na2o
trích mẫu thử:
-cho vào nước
=> dd trong suốt là Na2O
Na2O+ H2O----> NaOH
=> dung dịch có vẩn đục là CaO
CaO+ H2O----> Ca(OH)2
=> không tan là FeO, Al2O3
- cho hh FeO, Al2O3 vào dd NaOH dư
=> tan là Al2O3
Al2O3+ naOH----> NaAlO2+ H2O
=> không tan là FeO
 
Top Bottom