on tap hóa

N

namnguyen_94

..

Ta có : [TEX]m = V.d = 650.0,8 = 520 gam --> mC_2H_5OH = 208 gam[/TEX]
+ Thêm 25 ml H2O --> V = 675 ml --> m = 540 gam
--> [TEX]C% C_2H_5OH = 35,82%[/TEX] --> rượu 35,82 độ
 
Top Bottom