Nhân đôi ADN!!!

A

anhsangvabongtoi

-mỗi đơn vị tái bản gồm 2 chạc tái bản
-số đoạn okazaki của đơn vị tái bản=số đoạn mồi-2=110
->số đoạn okazaki của 1 chạc tái bản=110/2=55
 
Top Bottom