Hóa 12 Nhận biết

Nguyễn Đăng Bình

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng hai 2019
2,153
1,937
296
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
1. NO, CO, SO2, H2S, Cl2, NO2, O3, H2O hơi
CO: PbCl2
SO2: Br2
CO2: Ca(OH)2
H2S, Cl2, NO2: quỳ ẩm -> đỏ, Cl2 có màu vàng mùi xốc, H2S ko màu mùi trứng thối, NO2 màu nâu ko mùi
H2O: CuSO4 khan
O3: dd KI -> xanh
2. CO, CO2, NO, NO2, Cl2, NH3, H2O hơi, O2
NH3: tan kt Cu(OH)2
NO: để trong kk từ ko màu hóa nâu
còn lại tương t ở trên
 
Top Bottom