nhận biết chỉ dùng 1 thuốc thử (không dùng lại những chất đã nhận biết)

T

tinka

NH4HCO3, Ba(HCO3)2, C6H5ONa, C6H6, C6H5NH2, K[Al(OH)4], C2H5OH
Cho ddH2SO4 lần lượt vào các mẫu thử
NH4HCO3:sủi bọt khí
Ba(HCO3)2:sủi bọt khí và tạo kết tủa trắng
C6H5ONa: tạo dung dịch trong suốt sau đó bị vẫn đục
2C6H5ONa + H2SO4 ---> 2C6H5OH(r) + Na2SO4
C6H6: tách lớp không tan
C6H5NH2: đầu tiên tach lớp sau đó tan hoàn toàn
C6H5NH2 + H2SO4 ---> (C6H5NH3)2SO4
K[Al(OH)4]: kết tủa keo trắng sau đó tan dần
H2SO4 + 2K[Al(OH)4] ----> 2Al(OH)3 + K2SO4 + 2H2O
2Al(OH)3+H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 3H2O
C2H5OH: tan tạo dd đồng nhất
:khi (8):
 
Top Bottom