Muối của amino axit tác dụng với H2SO4

B

bdh_115

Last edited by a moderator:
5

57chem.hus

Giải: nH2SO4=0,25 mol
Pt chung:
2H2N-R-COONa +2H2SO4->
(HOOC-R-NH3)2SO4+Na2SO4
ta có: x+y=0,25
và 97x+111y=25,65
=> x=0,15; y=0,1
Muối do H2N-CH2-COONa tạo thành là
m= 0,15/2. (m(HOOC-CH2-NH3)2SO4 + mNa2SO4)
=0,075.390= 29,25 gam
Đáp Số: 29,25 GAM
 
Top Bottom