một vài chuỗi phản ứng đơn giản

V

vvquang77

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/
C12H22O11 -> C6H12O6 -> CH3CH2OH -> CH3CHO -> CH3COONH4 -> NH3 -> HCOONH4
2/
CH3OH -> HCHO -> HCOONH4 -> NH3 ->CH3COONH4 ->CH3COOK -> CH4 -> HCHO -> Cu2O
3/
(C6H10O5)n -> C6H12O6 -> CH3CH2OH ->CH2=CH2 ->CH3CHO -> CH3COOH -> CH3COONa -> CH4
4/
CH3CH2CH2OH -> CH3CH2CHO -> CH3CH2COONH4 -> CH3CH2COONa -> C2H6 -> C2H4 -> CH3CHO
5/
CO2 -> (C6H10O5)n -> C6H12O6 -> CH3CH2OH -> CH3COOH -> CH3COOCH=CH2 -> CH3CHO -> Cu2O
 
C

chontengi

1/
C12H22O11 -> C6H12O6 -> CH3CH2OH -> CH3CHO -> CH3COONH4 -> NH3 -> HCOONH4
C12H22O11 + H2O --> C6H12O6 + C6H12O6

C6H12O6 --> C2H5OH + CO2

C2H5OH + CuO --> CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + AgNO3 + NH3 --> CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag

CH3COONH4 + NaOH --> CH3COONa + NH3 + H2O

NH3 + HCOOH --> HCOONH4
 
H

hetientieu_nguoiyeucungban

3/(C6H10O5)n -> C6H12O6 -> CH3CH2OH ->CH2=CH2 ->CH3CHO -> CH3COOH -> CH3COONa -> CH4

(C6H10O5)n +nH2O------------> nC6H12O6

C6H12O6 -------->2CH3CH2OH +2CO2

CH3CH2OH tách nước --->CH2=CH2 +H2O

2CH2=CH2+O2------>2CH3CHO

2CH3CHO+O2------>2CH3COOH

CH3COOH +NaOH------->CH3COONa+H2O

CH3COONa+NaOH---->CH4+Na2CO3

2/CH3OH -> HCHO -> HCOONH4 -> NH3 ->CH3COONH4 ->CH3COOK -> CH4 -> HCHO -> Cu2O

CH3OH +CuO -----> HCHO+Cu+H2O

HCHO+2AgNO3+3NH3+H2O----->HCOONH4+2NH4NO3+2Ag

HCOONH4+NaOH----->HCOONa+NH3+H2O

NH3 +CH3COOH--------->CH3COONH4

CH3COONH4 +KOH------->CH3COOK +NH3+H2O

CH3COOK +KOH------>CH4+K2CO3

CH4 +O2-> HCHO +H2O

HCHO+4Cu(OH)2+2NaOH-------->Na2CO3+2Cu2O+6H2O
 
Last edited by a moderator:
C

chontengi

4/CH3CH2CH2OH -> CH3CH2CHO -> CH3CH2COONH4 -> CH3CH2COONa -> C2H6 -> C2H4-> CH3CHO

CH3CH2CH2OH + CuO ---> CH3CH2CHO + ...

CH3CH2CHO + AgNO3 + NH3 --> CH3CH2COONH4 + Ag + NH4NO3

CH3CH2COONH4 + NaOH --> CH3CH2COONa + NH3 + H2O

CH3CH2COONa + NaOH --> Na2CO3 + C2H6

C2H6 --> C2H4 + H2

C2H4 + O2 --> CH3CHO5/
CO2 -> (C6H10O5)n -> C6H12O6 -> CH3CH2OH -> CH3COOH -> CH3COOCH=CH2 -> CH3CHO -> Cu2O

6nCO2 +5nH2O----> (C6H10O5)n +6nO2

(C6H10O5)n +nH20------------>nC6H1206

C6H12O6 --> C2H5OH + CO2

C2H5OH + O2 --> CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H2 --> CH3COOCH=CH2

CH3COOCH=CH2 + NaOH --> CH3COONa + CH3CHO

CH3CHO + Cu(OH)2 + NaOH --> Na2CO3 + Cu2O + H2O
 
Top Bottom