Một số câu ôn tập phi kim

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1>Nhận định nào sau đây không đúng :
A. SiO2 và ZnO đều là oxit lưỡng tính vì chúng đều có thể tác dụng với cả axit HF và kiềm như
NaOH
B. Dinitơ pentaoxit tác dụng với kiềm có thể tạo thành 1 hoặc 2 muối
C. Trong tự nhiên, silic dioxit tồn tại dưới dạng cát và thạch anh
D. Oxit axit trừ SiO2 tác dụng với H2O sẽ tạo thành axit tương ứng
2>Cho x mol NO2 vào dung dịch chứa x mol KOH. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, pH của dung dịch
sau phản ứng có gía trị
A. pH < 7 B. pH = 7 C. pH > 7 D. Không xác định
3>Trộn dung dịch KHSO4 với dung dịch KHCO3 theo tỉ lệ mol chất tan 1 : 1, rồi đun nóng để đuổi
hết khí thì dung dịch thu được có pH
A. pH = 7 B. pH < 7 C. pH> 7 D. Không xác định
4>Cho bốn cặp chất sau :
1. CuSO4 + Ba(OH)2 2. Ba(HCO3)2 + NaHSO4
3. CaCO3 + HCl 4. AlCl3 + Na2CO3
Trường hợp mà sản phẩm tạo thành vừa có chất tủa, vừa có chất khí :
A. 2,3 B. 1,4 C. 2,4 D. 1,3
 
H

hocmai.hoahoc

Chào em!
[FONT=&quot]1> N2O5 + 2NaOH = 2NaNO3 + H2O
2> 2NO2 +2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O[/FONT]
[FONT=&quot]Dung dịch sau phản ứng có NO2- có tính bazo rất yếu:pH>7
3> HCO3- + HSO4- => SO42- + H2O + CO2[/FONT]
[FONT=&quot]Khi loại hết CO2 : pH=7
A. pH = 7 B. pH < 7 C. pH> 7 D. Không xác định
4>[/FONT][FONT=&quot]Trường hợp mà sản phẩm tạo thành vừa có chất tủa, vừa có chất khí : 2, 4.[/FONT]
 
Top Bottom