Một số bài tập về H-C.

B

black_unicom

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Đốt cháy hoàn toàn một h/c hữu cơ A cần 6.72 lít oxi (c). Cho toàn bộ sp vào nước vôi trong, sau khi pứ kết thúc thu được 10 gam kết tủa và 200h dd muối có nồng độ 0.5 M, khối lượng dd muối này nặng hơn khối lượng nước vôi trong đem dùng là 8.6 gam. X/đ CTPT của A biết 40< MA < 74.

2/ Một hh gồm CnH2n và H2 có thể tích chung là 3.36 lit cho cho xúc tác platin ở 2000oC, sau một thời gian pứ thế tích của hh khí là 2.464 lít(c) tương ứng với lượng CnH2n pứ được 80%. Nếu cho hh ban đầu qua dd nước Br2 thấy khối lượng tăng 2.1 gam. X/đ % theo thế tích khí ban đầu và CTPT của CnH2n

3/Cho hợp chất A mạch hở trong đó %C = 48.65% (về khối lượng). Đốt cháy hết a mol A cần 3.5a mol O2. Sp chỉ gồm CO2 và H2O có số mol bằng nhau. a/ - X/đ CTPT A
- Hãy viết CTCT có thể có cảu A khi biết A là hợp chất đơn thức
b/ Biết rằng khi đun nóng 7.4 gam A với 200 gam dd NaOH 20%. sau đó cô cạn dd thu được 44.2 gam chất rắn khan. X/đ CTCT đùng của A

·
 
N

nangtien_lonton

Câu 2:
CnH2n + H2 => CnH2n+2
x_______x_______x

n_hh khí bđ = 0,15 mol
n_hh khí spư = 0,11 mol
=> 0,15 - x = 0,11
=> x = 0,04
Vì x = 80% n_CnH2n bđ
=> n_CnH2n bđ = 0,05 mol ~ 33,33%
=> n_H2 bđ = 0,1 mol ~ 66,67%

CnH2n + Br2 => CnH2nBr2
=> M_CnH2n = 2,1 : 0,05 = 42 g
=> C3H6

Câu 3:
CxHyOz + (x+y/4-z/2)O2 => xCO2 + (y/2)H2O

Vì n_CO2 = n_H2O => 2x = y
Có x + 0,25y - 0,5z = 3,5a : a = 3,5
=> 1,5x - 0,5z = 3,5
=> z = 3x - 7

Có A : CxH2xO(3x-7)
=> 12x : 48,65% = 62x - 112
=> x = 3
=> C3H6O2
CTCT : CH3-CH2-COOH hoặc CH3-COO-CH3
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom