Một số bài tập chương II

K

kakalx

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Giả sử trong 1 giờ cây xanh hấp thụ 6 mol CO2 trong sự quang hợp thì số mol O2 sinh ra là ?
Câu 2: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620.000 đvC .Giá trị n trong công thức (-C6H10O5-) là ?
Câu 3: Từ glucozơ điều chế cao su buna theo sơ đồ sau : Glucozơ -> Ancol etylic -> Butadient 1-3 -> Cao su buna
Hiệu suất quá trình điều chế là 75% , muốn thu được 32,4 kg cao su thì khối lượng glucozơ cần dùng là ?
Câu 4 : Khí CO2 sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư thu được 40g kết tủa.Khối lượng ancol etylic thu được là ?
Câu 5 : Khối lượng glucozơ cần để điều chế 0,1 lít ancol etylic ( khối lượng riêng 0,8g/ml) với hiệu suất 80% là ?
Câu 6: Đun nóng 25g dd glucozơ với lượng dư dd AgNO3/NH3 thu được 4,32g bạc.Nồng độ % của dd glucozơ là ?
Câu 7: Để tráng 1 tấm gương,người ta phải dùng 5,4g glucozơ , biết hiệu suất của phản ứng đạt 95%.Khối lượng bạc bám trên tấm gương là ?
Câu 8: Đun nóng dd chứa 27g glucozơ với dd AgNO3/NH3 dư thì khối lượng Ag tối đa thu đc là ?
Câu 9: Khối lượng xenlulozơ cần để sx 1 tấn xenlulozơtrinitrat, biết hao hụt trong phản ứng là 10% ?
Câu 10: Từ 10 tấn vỏ bào ( chứa 80% xenlulozơ) có thể điều chế đc bao nhiêu tấn ancol etylic ( Cho hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 64,8%)
Câu 11: Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí.Thể tích không khí ( đktc) để cung cấp khí CO2 cho phản ứng quang hợp tạo ra 162g tinh bột là?
Câu 12: Cho 50ml dd glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dd NH3 thu được 2,16g bạc kết tủa .Nồng độ mol của dd glucozơ đã dùng là ?
 
H

hetientieu_nguoiyeucungban

Câu 1: Giả sử trong 1 giờ cây xanh hấp thụ 6 mol CO2 trong sự quang hợp thì số mol O2 sinh ra là ?
[TEX]6nCO_2+5nH_2O ------->(C_6H_{10}O_5)_n+6nO_2[/TEX]
theo pt đó ta sẽ thu đc 6 mol O2
Câu 2: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620.000 đvC .Giá trị n trong công thức (-C6H10O5-) là ?
M (-C6H10O5)=162
=> n=1620.000:162 =10 000
Câu 3: Từ glucozơ điều chế cao su buna theo sơ đồ sau : Glucozơ -> Ancol etylic -> Butadient 1-3 -> Cao su buna Hiệu suất quá trình điều chế là 75% , muốn thu được 32,4 kg cao su thì khối lượng glucozơ cần dùng là ?
n cao su =0,6 mol
Glucozơ -> 2Ancol etylic ->4Butadient 1-3 -> 4Cao su buna
khi đó số mol glucozo =1/4 số mol Cao su buna
khối lượng glucozo cần tìm là 0,15.100,180/75=36kg
Câu 4 : Khí CO2 sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư thu được 40g kết tủa.Khối lượng ancol etylic thu được là ?
nCO2 =0,4 mol
n ancol etylic= nCO2 =0,4 mol
khối lượng ancol etylic =0,4.46 =18,4 g
Câu 5 : Khối lượng glucozơ cần để điều chế 0,1 lít ancol etylic ( khối lượng riêng 0,8g/ml) với hiệu suất 80% là ?
n ancol etylic = 40/23 mol
n glucozo =1/2 n ancol etylic =20/23
khối lượng = 20/23 *180*100/80 = 195,65g
 
Top Bottom