Môt bài lạ về phân bón 2011

H

hocmai.hoahoc

Thầy hướng dẫn em như sau:
Em coi quặng đó có khối lượng là 100 gam => Khối lượng K2O là 50 gam
=> Khối lượng KCl = 50*74,5/94 = 39,6 => %m = 39,6
 
Top Bottom