Ngoại ngữ Miêu tả tính cách bản thân bằng tiếng Anh ngắn gọn

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. I’m a rather carefree guy. I like what I like which is a lot, but that can change in a snap. I can be forgetful and rude sometimes but I don’t always mean to be. And if I’m being rude or weird or mean, I’m comfortable around you! I can sometimes get a bit too friendly and touchy-feely. If I like you, don’t offend me and that won’t change.
Tôi là một người khá vô tư. Tôi thích những gì tôi thích mà vốn dĩ là rất nhiều, nhưng có thể thay đổi trong nháy mắt. Tôi đôi khi có thể đãng trí và thô lỗ nhưng tôi không phải lúc nào cũng có ý như vậy. Và nếu tôi thô lỗ hoặc kỳ quặc hay xấu tính, thì tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bạn! Đôi khi tôi có thể quá thân thiết và dễ xúc động. Nếu tôi thích bạn, đừng khiến tôi bị xúc phạm và điều đó sẽ không thay đổi.
Đây là cách nói đơn giản nhất với chủ ngữ I và tobe am
2. Bubbly, outgoing with a great sense of humor. I’m willing to help anyone in need and when I’m in, I’m all in. Not necessarily a happy personality, but a funny personality, I guess.
Năng nổ, cở mở với một óc hài hước tuyệt vời. Tôi sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai đang cần và khi tôi đã tham gia, tôi làm hết mình. Không nhất thiết là một tính cách hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ là một tính cách hài hước.
Trong cách nói này không dùng chủ ngữ mà đi thẳng luôn vào vấn đề
3. I would say that I am a moody person, more moody than I would like to be. I would say that I am very generous; I take pleasure in sharing and feel some guilt when I’m in a position to share something but am not able to.And I would say that I sometimes lack self-control, and when I lose my temper it shows a dark side of me which I am increasingly aware of. It’s obvious to me that after I lose my temper, I feel guilty and sad. I have improved regarding myself control and continue to work on it.
Tôi sẽ nói rằng tôi là một người tâm trạng, tâm trạng nhiều hơn bản thân mong muốn. Tôi sẽ nói rằng tôi rất hào phóng; Tôi có niềm vui trong việc sẻ chia và cảm thấy tội lỗi khi tôi ở một vị trí để chia sẻ điều gì đó nhưng tôi lại không thể. Và tôi có thể nói rằng đôi khi tôi thiếu tự chủ, và khi tôi bị mất bình tĩnh, lúc đó cho thấy một mặt đen tối của tôi mà tôi ngày càng nhận thức được điều đó. Rõ ràng với tôi rằng sau khi tôi bị mất bình tĩnh, tôi cảm thấy có lỗi và buồn bã. Tôi đã cải thiện bản thân và tiếp tục làm việc.
I would say that I'm ... là một cách rất hay và sẽ gây ấn tượng rất tốt.
4. I would describe my personality as very outgoing and social. I am easy to talk to and a good listener. I understand people and I make friends very easily.
Tôi sẽ mô tả cá tính của tôi là cởi mở và hòa nhập. Tôi dễ nói chuyện và là người biết lắng nghe. Tôi hiểu mọi người và tôi kết bạn rất dễ dàng.
5. Being bipolar is more than just a mental illness, it also means my personality is a mixture of contradictions. I like being neat, organized and methodical in life but most of the time I’m happiest when things are spur of the moment. I love schedules, but I get bored with redundancy and need constant change in my life. I’m very compassionate, but I’m very selective on those I let close to me. I’m very back and forth in terms of what works best for me and because of it I’m a bit of an unpredictable person.
Lưỡng cực không chỉ là bệnh tâm thần, nó còn nói đến tính cách của tôi vốn là một hỗn hợp của mâu thuẫn. Tôi thích được gọn gàng, tổ chức và có phương pháp trong cuộc sống nhưng hầu hết thời gian tôi hạnh phúc nhất khi mọi thứ đang nước sôi lửa bỏng. Tôi yêu thời gian biểu, nhưng tôi chán nản với sự thừa thãi và cần thay đổi liên tục trong cuộc sống của tôi. Tôi rất dễ thương xót, nhưng tôi rất chọn lọc với những người để tôi gần gũi. Tôi chịu khó tìm kiếm những gì tốt nhất cho tôi và bởi vì thế mà tôi là một người có chút không thể đoán trước.
Đây là một cách đi thẳng vào vấn đề + thuyết minh để làm rõ chủ ý, một cách nữa cho các bạn.
Nguồn: aroma.vn
 
Last edited:
Top Bottom