Max, min hay!!

V

vodichhocmai

Tim GTLN, GTNN cua :

y= [TEX]\sqrt[]{x^2 -2px +2p^2}[/TEX] + [TEX]\sqrt[]{x^2 -2px +2q^2}[/TEX] (p#q)

Nói chung là bài này không có [TEX]\max[/TEX] rồi đó . Còn [TEX]\min[/TEX] thì giải theo BDT cũng được hay khảo sát đi . Dễ nhìn và dễ hiểu hơn

[TEX]\frac{dy}{dx}:=\(x-p\)\( \frac{1}{\sqrt[]{x^2 -2px +2p^2}}+\frac{1}{\sqrt[]{x^2 -2px +2q^2}}\)[/TEX]
 
Top Bottom