lý thuyêt nhỏ nhỏ

L

lolemchamhoc93

peptit thủy phân trong NaOH tạo ra muối của anpha aminoaxit tạo ra chúng cậu ạ

VD: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH + 2NaOH--> H2N-CH2-COONa + NH2-CH(CH3)-COONa + H2O

mà cũng tùy vào tỉ lệ pứ nữa sẽ tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau, có thể đứt hết lk peptit hoặc k

VD: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH +NaOH --> H2N-CH2-COONa, NH2-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COONa, H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COONa ....
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom