Vật lí Lý 9. Tính điện trở

Bi Bin'ss

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng bảy 2016
13
2
6
19

duclk

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
25 Tháng tư 2010
211
163
131
Ta có công thức tính điện trở [tex]R = \rho \frac{l}{2S}[/tex] do chiều dài chia làm hai phần bằng nhau.
a) Điện trở song song [tex]R_{td} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}} = \frac{2}{R} = \frac{4S}{\rho.l}[/tex]
b ) Điện trở nối tiếp [tex]R_{td} = R_{1}+R_{2} = 2R = 2\rho \frac{l}{2S} =\rho \frac{l}{S}[/tex]
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Bi Bin'ss
Top Bottom