Toán Lớp 9

trunghieule2807

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng hai 2017
531
519
209
Hà Tĩnh
Theo định lý Bezout ta có

[TEX]\left\{\begin{matrix} m+(m+1)-(4n+3)+5n=0 & \\ (-2)^{3}m+(-2)^{2}(m+1)-(-2)(4n+3)+5n=0 & \end{matrix}\right.[/TEX]

Giải hai phương trình ta được

[TEX]\left\{\begin{matrix} m=\frac{6}{5}\\ n=\frac{-2}{5} \end{matrix}\right.[/TEX]
 
Top Bottom