Toán [Lớp 8] Giải phương trình: (x - a^2x - b^2)/(b^2 - x^2 + a) = x^2/(x^2 - b^2)

Top Bottom