Ngoại ngữ [Lớp 7] Lớp học Tiếng Anh

Thảo luận trong 'BẢNG TIN - PHÒNG SINH HOẠT CHUNG' bắt đầu bởi Minh Nhí, 19 Tháng chín 2017.

Lượt xem: 6,113

 1. Minh Nhí

  Minh Nhí Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017

  Bài viết:
  1,850
  Điểm thành tích:
  586
 2. joon_young#1

  joon_young#1 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn

  Ey, welcome back :)
  Key test 7
  1. Tet vacation in Vietnam usually .... for almost three days
  a. longs b. lasts c. spends d. finishes
  Ở câu này ta cần 1 verb:
  Long (adj) => loại (Không có longs nhé :D)
  Last (v) (for) +time: Kéo dài trong thời gian bao lâu
  Spend (Cấu trúc Spend + time +Ving): Dành bao nhiêu thời gian để làm gì
  Finish + V-ing/ Noun: Hoành thành việc gì

  2. When there is .... work, he goes on a vacation
  a. many b. fewer c. less d. least
  Ta thấy, work là noun không đếm được
  => Loại many, fewer
  Lại có least (Ít nhất) là so sánh nhất nên phải đi với the
  => Chọn C

  3. What do you like to do .... your winter vacation?
  a. during b. for c. in d. with
  During: Trong khoảng 1 khoảng thời gian kéo dài
  In: Trong khoảng thời gian ngắn
  E.g: I sleep during/ in the day
  during: Tôi ngủ cả ban ngày (Dành cả ban ngày để ngủ)
  in: Tôi ngu lúc ban ngày (Dành 1 thời gian ngắn lúc ban ngày để ngủ)

  4. Who will take .... of the family when your mother's away?
  a. part b. day c. care d. time
  Take care of = Look after= Care for: Chăm sóc
  5. My father loves watching soccer.
  - ..... .
  a. I do, too b. So like I c. I am, too d. So I do
  Cấu trúc chỉ sự đồng tình:
  (+) S+ trợ động từ/ to be, too = So+trợ động từ/ to be+ S (Ex: She does, too= So does she)
  (-) S+ trợ động từ/ to be + not, either= Neither+trợ động từ/ to be+ S (Ex: She doesn't, either = Neither does she)

  6. Mr Ha has .... days off than Mrs. Jenny
  a. many b. less c. fewer d. much
  Days là danh từ đếm được, mà câu là so sánh hơn (có than) => Dùng fewer
  7. Mai is a really.... student. She studies hard.
  a. keen b. lazy c. fast d. nervous
  Keen: Hăng hái
  Trans: Mai là học sinh rất hăng hái. Cô ấy học rất chăm chỉ
  *Câu trúc với keen: Be keen on V-ing= be fond of V-ing = Like V-ing

  8. Tung always helps children learn. He is a .... .
  a. doctor b. muscian c. teacher d. writer
  Trans: Tung luôn luôn giúp trẻ em học. Anh ấy là 1 giáo viên
  Bài 2: Chia động từ.

  1. I ...will come.... and see you next week.
  Key word: Next week
  2. Mrs Hoa ...gets.... six public holidays each year.
  Key word: Each year
  3. We are all fond of ..walking.. along the beach in the morning.
  Be fond of V-ing: Thích làm gì
  4. Ms Hong and her husband ..are working.. on her farm right now.
  Key word: right now
  5. Don't worry! You ..will have.. lots of friends.
  Chỉ dự đoán trong tương lai
  Bài 3: Cho dạng thích hợp của từ trong ngoặc.

  1. I find Maths really interesting.
  Find Sth/ SB +Adj: Thấy cái gì/ ai như thế nào
  2. I hope you'll join in our Christmas celebration.
  3. He earns more money than his wife.
  So sánh hơn (than)
  4. Summer holiday is the longest holiday in Viet Nam.
  So sánh nhất
  5. I will definitely be back by ten.
  Đứng trước động từ to be => trạng từ (Definitely)
  Bài 4: Viết lại câu.

  1. John's brother has more vacations than Hoa's brother.
  Hoa's brother has fewer vacations than John's brother.
  2. Why don't we go to the café?
  What about going to the café?
  What about V-ing = Why don't we V= Let's V
  3. Mai drinks more milk than her brother.
  Mai's brother drinks less milk than Mai.
  4. It's necessary for students to review their work before tests.
  Students need to review their homework before tests.
  It is necessary for sb to V= Sb need V
  *More: It is compulsory/must for sb to V= Sb must V

  5. We will have a vacation that lasts for three months.
  We will have a three-month vacation.
  Tình từ ghép: A number- noun(singular) + noun
  Lưu ý: Phải viết number dạng chữ

  *End*
  Test yourself

  *Multiple Choice*
  1. In the morning, the chicken lay …… eggs than in the afternoon.

  A. more B. much C. little D. less

  2. If we have far more cows, we’ll surely have much …. milk.

  A. more B. much C. many D. lots of

  3. Lucy …. a three-month vacation in summer.

  A. are always having B. always has C. is always having D. always have

  4. She often works much ….. than me.

  A. harder B. hard C. more hard D. hardest

  5. The farmers grow …. of vegetables.

  A. many different type B. many different types

  C. much different type D. much different types
  6. How many hours a day does Mr. John usually work, Lucy?

  A. She usually works 8 hours a day. B. He usually works 8 hours a day.

  C. Mr. John and Lucy usually works 8 hours a day. D. Lucy usually works 8 hours a day.

  7. How do you know Mai like living in the countryside?

  A. She often tells me she likes living there.

  B. She oten visits her aunt in the countryside.

  C. Yes, she often tells me she likes living there.

  D. She often talks to me about her aunt in the countryside.

  8. Why do some people think that students have an easy life?

  A. The students only works a few hours a day and have long vacations.

  B. They have long vacations.

  C. Yes, the students only works a few hours a day and have long vacations.

  D. Because they only works a few hours a day and have long vacations.

  9. What will you do during your vacation, Mai?

  A. I am going to visit my friend in Nha Trang. B. No, I won’t visit my friend in Hue.

  C. I will visit my friend in Nha Trang. D. I often visit my friend in Nha Trang.

  10. Do you work fewer hours than your elder sister, Minh?

  A. Yes, I do. B.Yes, I am.

  C. I do. D. I work fewer hours than my elder sister.
  **** Good luck ***
   
  Minh Nhí thích bài này.
 3. Blue Plus

  Blue Plus Quán quân tài ba WC 2018 Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  4,077
  Điểm thành tích:
  869
  Nơi ở:
  Khánh Hòa
  Trường học/Cơ quan:
  $\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$

  Test yourself
  *Multiple Choice*
  1. In the morning, the chickens lay …… eggs than in the afternoon.

  A. more B. much C. little D. less

  2. If we have far more cows, we’ll surely have much …. milk.

  A. more B. much C. many D. lots of

  3. Lucy …. a three-month vacation in summer.

  A. are always having B. always has C. is always having D. always have

  4. She often works much ….. than me.

  A. harder B. hard C. more hard D. hardest

  5. The farmers grow …. of vegetables.

  A. many different type B. many different types

  C. much different type D. much different types
  6. How many hours a day does Mr. John usually work, Lucy?

  A. She usually works 8 hours a day. B. He usually works 8 hours a day.

  C. Mr. John and Lucy usually works 8 hours a day. D. Lucy usually works 8 hours a day.

  7. How do you know Mai like living in the countryside?

  A. She often tells me she likes living there.

  B. She often visits her aunt in the countryside.

  C. Yes, she often tells me she likes living there.

  D. She often talks to me about her aunt in the countryside.

  8. Why do some people think that students have an easy life?

  A. The students only works a few hours a day and have long vacations.

  B. They have long vacations.

  C. Yes, the students only works a few hours a day and have long vacations.

  D. Because they only works a few hours a day and have long vacations.

  9. What will you do during your vacation, Mai?

  A. I am going to visit my friend in Nha Trang. B. No, I won’t visit my friend in Hue.

  C. I will visit my friend in Nha Trang. D. I often visit my friend in Nha Trang.

  10. Do you work fewer hours than your elder sister, Minh?

  A. Yes, I do. B.Yes, I am.

  C. I do. D. I work fewer hours than my elder sister.
  **** Good luck ***
   
  joon_young#1 thích bài này.
 4. Asuna Yuuki

  Asuna Yuuki I'm hot Thành viên

  Bài viết:
  3,075
  Điểm thành tích:
  774
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Chuyên Nguyễn Trãi

  *Multiple Choice*
  1. In the morning, the chicken lay …… eggs than in the afternoon.

  A. more B. much C. little D. less

  2. If we have far more cows, we’ll surely have much …. milk.

  A. more B. much C. many D. lots of

  3. Lucy …. a three-month vacation in summer.

  A. are always having B. always has C. is always having D. always have

  4. She often works much ….. than me.

  A. harder B. hard C. more hard D. hardest

  5. The farmers grow …. of vegetables.

  A. many different type B. many different types

  C. much different type D. much different types
  6. How many hours a day does Mr. John usually work, Lucy?

  A. She usually works 8 hours a day. B. He usually works 8 hours a day.

  C. Mr. John and Lucy usually works 8 hours a day. D. Lucy usually works 8 hours a day.

  7. How do you know Mai like living in the countryside?

  A. She often tells me she likes living there.

  B. She often visits her aunt in the countryside.

  C. Yes, she often tells me she likes living there.

  D. She often talks to me about her aunt in the countryside.

  8. Why do some people think that students have an easy life?

  A. The students only works a few hours a day and have long vacations.

  B. They have long vacations.

  C. Yes, the students only works a few hours a day and have long vacations.

  D. Because they only works a few hours a day and have long vacations.

  9. What will you do during your vacation, Mai?

  A. I am going to visit my friend in Nha Trang. B. No, I won’t visit my friend in Hue.

  C. I will visit my friend in Nha Trang. D. I often visit my friend in Nha Trang.

  10. Do you work fewer hours than your elder sister, Minh?

  A. Yes, I do. B.Yes, I am.

  C. I do. D. I work fewer hours than my elder sister.
   
  joon_young#1 thích bài này.
 5. The Joker

  The Joker BTV World Cup 2018 Thành viên HV CLB Hóa học vui HV CLB Lịch sử

  Bài viết:
  4,734
  Điểm thành tích:
  769
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Việt Đức

  My answer:
  1.A
  2.D
  3.B
  4.A
  5.B
  6.B
  7.A
  8.D
  9.C
  10.A
   
  joon_young#1 thích bài này.
 6. joon_young#1

  joon_young#1 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn

  Hoi everyone =)))
  Mình đăng key nhá :")
  Test yourself
  *Multiple Choice*
  1. In the morning, the chickens lay …… eggs than in the afternoon.

  A. more B. much C. little D. less
  Dấu hiệu của so sánh hơn (than)
  2. If we have far more cows, we’ll surely have much …. milk.

  A. more B. much C. many D. lots of
  Far, much, a lot là các từ bổ nghĩa, dùng trong so sánh hơn với mức độ hơn kém nhau rất nhiều
  3. Lucy …. a three-month vacation in summer.

  A. are always having B. always has C. is always having D. always have
  Key word: in summer
  4. She often works much ….. than me.

  A. harder B. hard C. more hard D. hardest
  Giải thích như câu 2 nhá :p
  5. The farmers grow …. of vegetables.

  A. many different type B. many different types

  C. much different type D. much different types
  Type là danh từ đếm được => type số nhiều thêm "s"
  Do types là số nhiều => dùng many

  6. How many hours a day does Mr. John usually work, Lucy?

  A. She usually works 8 hours a day. B. He usually works 8 hours a day.

  C. Mr. John and Lucy usually works 8 hours a day. D. Lucy usually works 8 hours a day.
  Hỏi về Mr John => loại A (dùng she), C, D (chỉ hỏi đến Mr John, ko hỏi đến Lucy, hay cả 2)
  7. How do you know Mai like living in the countryside?

  A. She often tells me she likes living there.

  B. She often visits her aunt in the countryside.

  C. Yes, she often tells me she likes living there.

  D. She often talks to me about her aunt in the countryside.
  How do you know ... : Làm cách nào mà bạn biết ... hỏi lí do
  => loại C
  Dựa theo nghĩa loaik B, D (việc về quê với cô, hay về người cô ở quê ko liên quan đến việc thích hay ko)

  8. Why do some people think that students have an easy life?

  A. The students only works a few hours a day and have long vacations.

  B. They have long vacations.

  C. Yes, the students only works a few hours a day and have long vacations.

  D. Because they only works a few hours a day and have long vacations.
  Câu hỏi Why => câu trả lời phải dùng Because (ngoài ra còn dùng Due to, Because of, As, Since, etc , ý là liên từ chỉ lí do)
  9. What will you do during your vacation, Mai?

  A. I am going to visit my friend in Nha Trang. B. No, I won’t visit my friend in Hue.

  C. I will visit my friend in Nha Trang. D. I often visit my friend in Nha Trang.
  Câu hỏi chia ở thì tương lai đơn, ko phải câu hỏi dạng Yes- no question (Ko có trợ động từ Do, Does, Did đứng trước)
  => C

  10. Do you work fewer hours than your elder sister, Minh?

  A. Yes, I do. B.Yes, I am.

  C. I do. D. I work fewer hours than my elder sister.
  Cấu trúc chỉ sự đồng tình mình có đề cập đến ở test trước òi :p
  Okay, let's get started :D
  Test :)

  I Choose the correct answer
  1. Stop, please. Thats too _______ sugar.
  a. many b. lots of c. little d. much
  2. A balanced diet is really good _____ your health.
  a. to b. with c. in d. for
  3. It took us an hour to _____ Ho Chi Minh City.
  a. to drive b. drive c. driving d. drove
  4__________ visiting Ho Chi Minh Mausoleum ? –Great idea!
  a. How about b. Let’s c. What about d. A&C are correct
  5. Students have two __________each day.
  a. 15-minutes breaks b. 15-minute breaks c. 15-minute break d. 15-minutes break

  II. Rewrite
  1. Why don’t we go to the café ?
  => Let’s…………………………………………………………………………………….?
  2. When is your birthday, Luke ?
  =>What……………………………………………………………………………………?
  3. She is a beautiful girl !
  =>………………………………………………………………………………………….!
  *Good luck*
  1. Nguyễn Diễm Quỳnh ( Đắk Lắk ) @bequynh1928
  2. Huỳnh Đức Nhật (Quảng Nam) @Huỳnh Đức Nhật
  3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
  4. Nguyễn Triều Dương ( Khánh Hòa ) @Nguyễn Triều Dương
  5. Vũ nguyễn Quốc Đạt ( Hà Nội ) @antonvudat@gmail.com
  6. Phạm Thúy Hằng ( Hà Nội ) @Phạm Thúy Hằng
  7. Lê Uyên Nhi ( Thanh Hóa ) @ (trưởng nhóm)
  8. Nguyễn Bùi Khánh Linh ( Nghệ An ) @damdamty
  9. Đậu Thị Thu Trang ( Nghệ An ) @congaitruongbon
  10. Trần Thu Trang ( Hải Dương) @Asuna Yuuki
  11. Tống Trần Huy ( Hà Tĩnh) @Kenyaichi Fujitani
  12. Thu Hiền (Điện Biên ) @thuhiendb@gmail.com
   
  Last edited: 17 Tháng mười hai 2017
  Minh NhíBlue Plus thích bài này.
 7. Asuna Yuuki

  Asuna Yuuki I'm hot Thành viên

  Bài viết:
  3,075
  Điểm thành tích:
  774
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Chuyên Nguyễn Trãi

  I Choose the correct answer
  1. Stop, please. Thats too _______ sugar.
  a. many b. lots of c. little d. much
  2. A balanced diet is really good _____ your health.
  a. to b. with c. in d. for
  3. It took us an hour to _____ Ho Chi Minh City.
  a. to drive b. drive c. driving d. drove
  4__________ visiting Ho Chi Minh Mausoleum ? –Great idea!
  a. How about b. Let’s c. What about d. A&C are correct
  5. Students have two __________each day.
  a. 15-minutes breaks b. 15-minute breaks c. 15-minute break d. 15-minutes break
  II. Rewrite
  1. Why don’t we go to the café ?
  => Let’s go to the café.
  2. When is your birthday, Luke ?
  =>What is your date of birth?
  3. She is a beautiful girl !
  =>What a beautiful girl!
   
  joon_young#1 thích bài này.
 8. Blue Plus

  Blue Plus Quán quân tài ba WC 2018 Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  4,077
  Điểm thành tích:
  869
  Nơi ở:
  Khánh Hòa
  Trường học/Cơ quan:
  $\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$

  Test :)
  I Choose the correct answer
  1. Stop, please. Thats too _______ sugar.
  a. many b. lots of c. little d. much
  2. A balanced diet is really good _____ your health.
  a. to b. with c. in d. for
  3. It took us an hour to _____ Ho Chi Minh City.
  a. to drive b. drive c. driving d. drove
  4__________ visiting Ho Chi Minh Mausoleum ? –Great idea!
  a. How about b. Let’s c. What about d. A&C are correct
  5. Students have two __________each day.
  a. 15-minutes breaks b. 15-minute breaks c. 15-minute break d. 15-minutes break
  II. Rewrite
  1. Why don’t we go to the café ?
  => Let’s go to the café.
  2. When is your birthday, Luke ?
  =>What is your date of birth, Luke?
  3. She is a beautiful girl !
  => What a beautiful girl!
  *Good luck*
   
  Asuna Yuukijoon_young#1 thích bài này.
 9. joon_young#1

  joon_young#1 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn

  Hey hey :))
  I Choose the correct answer
  1. Stop, please. Thats too _______ sugar.
  a. many b. lots of c. little d. much
  Sugar là danh từ không đếm được => còn little hoặc much. little dùng khi quá ít, ko đủ (khác vs a little: ít, nhưng vẫn đủ nhá :D)
  Câu trước là Stop, xét về nghĩa chọn much phù hợp hơn

  2. A balanced diet is really good _____ your health.
  a. to b. with c. in d. for
  Be good for sb/ sth: tốt cho
  3. It took us an hour to _____ Ho Chi Minh City.
  a. to drive b. drive c. driving d. drove
  Cấu trúc: It takes/ took +(sb) time+ to- Verb
  = Sb spends/spent +time+ V-ing: Ai đó dành thời gian bao lâu để làm gì

  4__________ visiting Ho Chi Minh Mausoleum ? –Great idea!
  a. How about b. Let’s c. What about d. A&C are correct
  Câu mời: How/ What about V-ing = Let's V= Why don't we V
  5. Students have two __________each day.
  a. 15-minutes breaks b. 15-minute breaks c. 15-minute break d. 15-minutes break
  Tính từ ghép: number- noun (number không viết số như đề bài nhé :v) +noun
  Có "two" => số nhiều

  II. Rewrite
  1. Why don’t we go to the café ?
  => Let’s go to the café.
  Giải thích như câu 4 bài I :)
  2. When is your birthday, Luke ?
  =>What is your date of birth, Luke?
  Date of birth : ngày sinh
  3. She is a beautiful girl !
  => What a beautiful girl!
  Câu cảm thán: HOW + adjective/ adverb (tính/ trạng từ) + S + V! = What + (a/ an) + Adj (tính từ) + noun (danh từ) + (S + V)!
  *Lưu ý*
  - Tính từ (adjective) thường sẽ đi với các động từ sau: be (am/is/are/was/were/been), become (trở nên), grow (trở nên), feel (cảm thấy), taste (có vị), smell (có mùi), sound (nghe có vẻ), look (trông có vẻ), seem (dường như), appear (dường như), remain (vẫn), stay (vẫn).
  - Trạng từ (adverb) đi với động từ thường.
  - S (chủ ngữ) và V (động từ) có thể được lược bỏ ở cấu trúc 2
  - Danh từ có thể là: đếm được (số ít/ nhiều), ko đếm được
  E.x: How awful it smells!
  How quickly the time goes!
  What a cute puppy!
  What tall buildings!
  What delicous rice!

  Ho ho ho :)) Santa Claus is coming soon ^^ Just a quick test before Christmas Eve :D
  Test :>

  1.Find the word that has different pronunciation from the others:
  a) A. invite
  B. high
  C. electronic
  D. library
  b) A. easy
  B. empty
  C. dryer
  D. busy

  2 Choose the sentence that best completes this dialogue.
  a) A:He watches TV every night.
  B: _____
  A. Oh, I don’t like watching movies.
  B. Good idea! I feel hungry now.
  C. No, thanks. I’m not thirsty.
  D. Ok. We are all tired.
  E. I’d love to. I love pop music.
  F. I’m sorry. I can’t. I am busy now.
  G. I do, too.
  H. It’s Nguyen.
  b) A: How often do you go to the library?
  B: _____
  A. I like swimming.
  B. Twice a week.
  C. Yes. I’d love to.
  D. That’s a good idea.
  E. On Tuesday and Friday.
  F. Yes, I do.
  c) Lan feels sick. She ate too _____ candies last night.
  A. much
  B. many
  C. a lot of
  D. more

  *Good luck* :"D
  1. Nguyễn Diễm Quỳnh ( Đắk Lắk ) @bequynh1928
  2. Huỳnh Đức Nhật (Quảng Nam) @Huỳnh Đức Nhật
  3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
  4. Nguyễn Triều Dương ( Khánh Hòa ) @Nguyễn Triều Dương
  5. Vũ nguyễn Quốc Đạt ( Hà Nội ) @antonvudat@gmail.com
  6. Phạm Thúy Hằng ( Hà Nội ) @Phạm Thúy Hằng
  7. Lê Uyên Nhi ( Thanh Hóa ) @ (trưởng nhóm)
  8. Nguyễn Bùi Khánh Linh ( Nghệ An ) @damdamty
  9. Đậu Thị Thu Trang ( Nghệ An ) @congaitruongbon
  10. Trần Thu Trang ( Hải Dương) @Asuna Yuuki
  11. Tống Trần Huy ( Hà Tĩnh) @Kenyaichi Fujitani
  12. Thu Hiền (Điện Biên ) @thuhiendb@gmail.com
   
  Blue Plus thích bài này.
 10. ĐứcNhật!

  ĐứcNhật! Học sinh tiêu biểu Thành viên

  Bài viết:
  1,535
  Điểm thành tích:
  504
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Trung Học Phổ Thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

  1.Find the word that has different pronunciation from the others:
  a) A. invite
  B. high
  C. electronic
  D. library
  b) A. easy
  B. empty
  C. dryer
  D. busy
  2 Choose the sentence that best completes this dialogue.
  a) A:He watches TV every night.
  B: _____
  A. Oh, I don’t like watching movies.
  B. Good idea! I feel hungry now.
  C. No, thanks. I’m not thirsty.
  D. Ok. We are all tired.
  E. I’d love to. I love pop music.
  F. I’m sorry. I can’t. I am busy now.
  G. I do, too.
  H. It’s Nguyen.
  b) A: How often do you go to the library?
  B: _____
  A. I like swimming.
  B. Twice a week.
  C. Yes. I’d love to.
  D. That’s a good idea.
  E. On Tuesday and Friday.
  F. Yes, I do.
  c) Lan feels sick. She ate too _____ candies last night.
  A. much
  B. many
  C. a lot of
  D. more
   
  joon_young#1 thích bài này.
 11. Blue Plus

  Blue Plus Quán quân tài ba WC 2018 Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  4,077
  Điểm thành tích:
  869
  Nơi ở:
  Khánh Hòa
  Trường học/Cơ quan:
  $\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$

  1.Find the word that has different pronunciation from the others:
  a) A. invite
  B. high
  C. electronic
  D. library
  b) A. easy
  B. empty
  C. dryer
  D. busy
  2 Choose the sentence that best completes this dialogue.
  a) A:He watches TV every night.
  B: _____
  A. Oh, I don’t like watching movies.
  B. Good idea! I feel hungry now.
  C. No, thanks. I’m not thirsty.
  D. Ok. We are all tired.
  E. I’d love to. I love pop music.
  F. I’m sorry. I can’t. I am busy now.
  G. I do, too.
  H. It’s Nguyen.
  b) A: How often do you go to the library?
  B: _____
  A. I like swimming.
  B. Twice a week.
  C. Yes. I’d love to.
  D. That’s a good idea.
  E. On Tuesday and Friday.
  F. Yes, I do.
  c) Lan feels sick. She ate too _____ candies last night.
  A. much
  B. many
  C. a lot of
  D. more
   
  joon_young#1 thích bài này.
 12. HuyHuy__BFF

  HuyHuy__BFF Banned Banned

  Bài viết:
  868
  Điểm thành tích:
  214
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  HOCMAI Forum

  1.Find the word that has different pronunciation from the others:
  a) A. invite
  B. high
  C. electronic
  D. library
  b) A. easy
  B. empty
  C. dryer
  D. busy
  2 Choose the sentence that best completes this dialogue.
  a) A:He watches TV every night.
  B: _____
  A. Oh, I don’t like watching movies.
  B. Good idea! I feel hungry now.
  C. No, thanks. I’m not thirsty.
  D. Ok. We are all tired.
  E. I’d love to. I love pop music.
  F. I’m sorry. I can’t. I am busy now.
  G. I do, too.
  H. It’s Nguyen.
  b) A: How often do you go to the library?
  B: _____
  A. I like swimming.
  B. Twice a week.
  C. Yes. I’d love to.
  D. That’s a good idea.
  E. On Tuesday and Friday.
  F. Yes, I do.
  c) Lan feels sick. She ate too _____ candies last night.
  A. much
  B. many
  C. a lot of
  D. more
   
  joon_young#1 thích bài này.
 13. Asuna Yuuki

  Asuna Yuuki I'm hot Thành viên

  Bài viết:
  3,075
  Điểm thành tích:
  774
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Chuyên Nguyễn Trãi

  1.Find the word that has different pronunciation from the others:
  a) A. invite
  B. high
  C. electronic
  D. library
  b) A. easy
  B. empty
  C. dryer
  D. busy
  2 Choose the sentence that best completes this dialogue.
  a) A:He watches TV every night.
  B: _____
  A. Oh, I don’t like watching movies.
  B. Good idea! I feel hungry now.
  C. No, thanks. I’m not thirsty.
  D. Ok. We are all tired.
  E. I’d love to. I love pop music.
  F. I’m sorry. I can’t. I am busy now.
  G. I do, too.
  H. It’s Nguyen.
  b) A: How often do you go to the library?
  B: _____
  A. I like swimming.
  B. Twice a week.
  C. Yes. I’d love to.
  D. That’s a good idea.
  E. On Tuesday and Friday.
  F. Yes, I do.
  c) Lan feels sick. She ate too _____ candies last night.
  A. much
  B. many
  C. a lot of
  D. more
   
  joon_young#1 thích bài này.
 14. joon_young#1

  joon_young#1 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn

  Good afternoon !! :)
  Đăng key luôn cho nóng :>
  1.Find the word that has different pronunciation from the others:
  a) A. invite
  B. high
  C. electronic
  D. library
  Câu C đọc là /i/, các câu còn lại đọc là /ai/
  b) A. easy
  B. empty
  C. dryer
  D. busy
  Câu C đọc là /ai/, các câu còn lại đọc là /i/

  2 Choose the sentence that best completes this dialogue.
  a) A:He watches TV every night.
  B: _____
  A. Oh, I don’t like watching movies.
  B. Good idea! I feel hungry now.
  C. No, thanks. I’m not thirsty.
  D. Ok. We are all tired.
  E. I’d love to. I love pop music.
  F. I’m sorry. I can’t. I am busy now.
  G. I do, too.
  H. It’s Nguyen.
  Xét về nghĩa, chỉ có câu G hợp :> Trans A: Anh ấy xem TV mỗi tối

  A: Trả lời cho câu hỏi: Do you like watching movies?
  B,C,D,E,F: Trả lời cho câu hỏi mời, đề nghị, đưa ra 1 ý kiến
  Câu H ko liên quan gì đến đề

  b) A: How often do you go to the library?
  B: _____
  A. I like swimming.
  B. Twice a week.
  C. Yes. I’d love to.
  D. That’s a good idea.
  E. On Tuesday and Friday.
  F. Yes, I do.
  Trả lời cho câu hỏi: How often.....? Hỏi số lần => B
  c) Lan feels sick. She ate too _____ candies last night.
  A. much
  B. many
  C. a lot of
  D. more
  Có too => loại C,D. Candies là danh từ đếm được số nhiều => B

  Hô hô :>> Từ test này mình tạo thêm cái bảng top 3 tạo động lực cho các bạn nhá ;)
  TênĐiểmThứ hang thời gianThứ hạng điểm Xếp hạng Lưu ý
  @Đức Nhật Huỳnh 3/5
  1​
  4​
  2JFBQ00182070329A
  @Nguyễn Triều Dương 5/5
  2​
  1​
  1 JFBQ00137070104B
  @Bestfriend Forever 4/5
  3​
  3​
  4JFBQ00185070404A
  Bạn điền thông tin tên, quê quán
  và gửi vào hội thoại cho mình nhé :>>
  @Asuna Yuuki 5/5
  4​
  1​
  2JFBQ00182070329A
  And ... it's nearly New Year :) I wish you the best of lucks ^^ Happy New Year!
  Last test of the year :>
  Bài 1: Điền từ phù hợp
  a) Lan's mother ..... fried rice last evening.
  b) I..... soccer yesterday morning with my classmates.
  c) Mr. John usually ..... his teeth after doing morning exercises
  Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất
  a) It is very cold at night. So I need a …. when I sleep.
  A. belt
  B. hat
  C. blanket
  D. shoes
  b) …..! the street is really slippery.
  A. Be careful
  B. Be quiet
  C. Be nice
  D. Be diligent
  *Good luck *

  1. Nguyễn Diễm Quỳnh ( Đắk Lắk ) @bequynh1928
  2. Huỳnh Đức Nhật (Quảng Nam) @Huỳnh Đức Nhật
  3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
  4. Nguyễn Triều Dương ( Khánh Hòa ) @Nguyễn Triều Dương
  5. Vũ nguyễn Quốc Đạt ( Hà Nội ) @antonvudat@gmail.com
  6. Phạm Thúy Hằng ( Hà Nội ) @Phạm Thúy Hằng
  7. Lê Uyên Nhi ( Thanh Hóa ) @ (trưởng nhóm)
  8. Nguyễn Bùi Khánh Linh ( Nghệ An ) @damdamty
  9. Đậu Thị Thu Trang ( Nghệ An ) @congaitruongbon
  10. Trần Thu Trang ( Hải Dương) @Asuna Yuuki
  11. Tống Trần Huy ( Hà Tĩnh) @Kenyaichi Fujitani
  12. Thu Hiền (Điện Biên ) @thuhiendb@gmail.com
   
  Kenyaichi FujitaniBlue Plus thích bài này.
 15. Blue Plus

  Blue Plus Quán quân tài ba WC 2018 Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  4,077
  Điểm thành tích:
  869
  Nơi ở:
  Khánh Hòa
  Trường học/Cơ quan:
  $\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$

  Bài 1: Điền từ phù hợp
  a) Lan's mother ..cooked... fried rice last evening.
  b) I...played.. soccer yesterday morning with my classmates.
  c) Mr. John usually ...brushes.. his teeth after doing morning exercises
  Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất
  a) It is very cold at night. So I need a …. when I sleep.
  A. belt
  B. hat
  C. blanket
  D. shoes
  b) …..! the street is really slippery.
  A. Be careful
  B. Be quiet
  C. Be nice
  D. Be diligent
   
  joon_young#1 thích bài này.
 16. ĐứcNhật!

  ĐứcNhật! Học sinh tiêu biểu Thành viên

  Bài viết:
  1,535
  Điểm thành tích:
  504
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Trung Học Phổ Thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Bài 1: Điền từ phù hợp
  a) Lan's mother .cooked.... fried rice last evening.
  b) I..played... soccer yesterday morning with my classmates.
  c) Mr. John usually . brushes... his teeth after doing morning exercises
  Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất
  a) It is very cold at night. So I need a …. when I sleep.
  A. belt
  B. hat
  C. blanket : cái chăn
  D. shoes
  b) …..! the street is really slippery.
  A. Be careful
  B. Be quiet : cẩn thận
  C. Be nice
  D. Be diligent
   
  joon_young#1 thích bài này.
 17. The Joker

  The Joker BTV World Cup 2018 Thành viên HV CLB Hóa học vui HV CLB Lịch sử

  Bài viết:
  4,734
  Điểm thành tích:
  769
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Việt Đức

  Bài 1: Điền từ phù hợp
  a) Lan's mother cooked fried rice last evening.
  b) I played soccer yesterday morning with my classmates.
  c) Mr. John usually brushes his teeth after doing morning exercises
  Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất
  a) It is very cold at night. So I need a …. when I sleep.
  A. belt
  B. hat
  C. blanket
  D. shoes
  b) …..! the street is really slippery.
  A. Be careful
  B. Be quiet
  C. Be nice
  D. Be diligent
   
  joon_young#1 thích bài này.
 18. HuyHuy__BFF

  HuyHuy__BFF Banned Banned

  Bài viết:
  868
  Điểm thành tích:
  214
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  HOCMAI Forum

  Bài 1: Điền từ phù hợp
  a) Lan's mother .cooked. fried rice last evening.
  b) I.played. soccer yesterday morning with my classmates.
  c) Mr. John usually .brushed. his teeth after doing morning exercises
  Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất
  a) It is very cold at night. So I need a …. when I sleep.
  A. belt
  B. hat
  C. blanket
  D. shoes
  b) …..! the street is really slippery.
  A. Be careful
  B. Be quiet
  C. Be nice
  D. Be diligent
   
  Nguyễn Võ Hà Trangjoon_young#1 thích bài này.
 19. Asuna Yuuki

  Asuna Yuuki I'm hot Thành viên

  Bài viết:
  3,075
  Điểm thành tích:
  774
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Chuyên Nguyễn Trãi

  Bài 1: Điền từ phù hợp
  a) Lan's mother cooked fried rice last evening.
  b) I played soccer yesterday morning with my classmates.
  c) Mr. John usually brushes his teeth after doing morning exercises
  Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất
  a) It is very cold at night. So I need a …. when I sleep.
  A. belt
  B. hat
  C. blanket
  D. shoes
  b) …..! the street is really slippery.
  A. Be careful
  B. Be quiet
  C. Be nice
  D. Be diligent
   
  joon_young#1 thích bài này.
 20. joon_young#1

  joon_young#1 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn

  Sorry mọi người :< Dạo này mình đang ôn thi nên không úp bài sớm được :(
  #Key
  Bài 1: Điền từ phù hợp
  a) Lan's mother ..cooked... fried rice last evening.
  b) I...played.. soccer yesterday morning with my classmates.
  c) Mr. John usually ...brushes.. his teeth after doing morning exercises
  Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất
  a) It is very cold at night. So I need a …. when I sleep.
  A. belt
  B. hat
  C. blanket
  D. shoes
  Trans: Thời tiết thường lạnh vào ban đêm. Vì vậy tôi cần 1 ..... khi ngủ
  A. thắt lưng
  B mũ
  C chăn
  D giày

  b) …..! the street is really slippery.
  A. Be careful
  B. Be quiet
  C. Be nice
  D. Be diligent
  Trans: ....! Đường rất trơn đấy.
  A. Cẩn thận
  B. Trật tự
  C. Ngoan
  D. Chăm chỉ

  Bảng điểm nà:
  TênĐiểmThứ hạng thời gianThứ hạng điểmXếp hạngLưu ý
  @Nguyễn Triều Dương5/5
  1​
  1​
  1JFBQ00137070104B
  @Đức Nhật Huỳnh4/5
  2​
  4​
  3JFBQ00172070308A
  @The Joker5/5
  3​
  1​
  2JFBQ00182070329A
  @Bestfriend Forever4/5
  4​
  4​
  5JFBQ00185070404ABạn điền thông tin tên, quê quán
  và gửi vào hội thoại cho mình nhé :>>
  @Asuna Yuuki 5/5
  5​
  1​
  3JFBQ00172070308A
  Lý thuyết:
  *** Prepositional phrase: Cụm giới từ ***
  Cụm giới từ (preposition phrase): là một cụm từ được bắt đầu bằng một giới từ. Nó có thể được dùng như một danh từ (noun) tính từ (adjective) hoặc một trạng từ (adverb) về mặt chức năng.

  E.g: The best time for study is in the morning
  Trans: Thời gian tốt nhất cho việc học là buổi sáng.
  (In the morning: được dùng như một danh từ làm bổ ngừ (complement).
  E.g: That is a problem of great importance.
  Trans: Đó là một vấn đề rất quan trọng
  (Of great important: được dùng như một tính từ, giải thích ý nghĩa cho danh từ “problem”
  E.g: She stayed at home because of the morning rain
  Trans: Cô ấy ở nhà vì cơn mưa buổi sáng
  (Because of the morning rain: được dùng như một cụm trạng từ chỉ nguyên nhân (adverb phrase of cause).

  First test of the year :)
  1. Which of the following sentences contains a prepositional phrase?
  • A. I don't know where they went.
  • B. There was a dark stain on my shirt.
  • C. Only the best teams make the tournament.
  • D. Whenever we get hungry, we also get grumpy.
  2. Which of the following sentences uses commas corectly?
  • A. We took books, games, and food, with us.
  • B. Whatever was,on sale was a real bargain.
  • C. I really wish, Uncle Tito, that you'd come visit.
  3. Which of the following sentences is written correctly?
  • A. Avi has many good books, but my favorite is "Something Upstairs."
  • B. Please read Chapter 5, Life in the Midwest.
  • C. Who starred in the movie Jerry McGuire?
  • D. One of my favorite short stories is The Last Leaf.

  4.
  Which of the following sentences is written correctly?
  • A. The poem, written by a senior, is called a "heartbreak."
  • B. Linda dreams of flying on the "Concorde" someday.
  • C. "The HIstory of English" was a fascinating television series.
  • D. Her first book was called sleep Late, and it was recently published
  Good luck !! :D
  1. Nguyễn Diễm Quỳnh ( Đắk Lắk ) @bequynh1928
  2. Huỳnh Đức Nhật (Quảng Nam) @Đức Nhật Huỳnh
  3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
  4. Nguyễn Triều Dương ( Khánh Hòa ) @Nguyễn Triều Dương
  5. Vũ nguyễn Quốc Đạt ( Hà Nội ) @The Joker
  6. Phạm Thúy Hằng ( Hà Nội ) @Phạm Thúy Hằng
  7. Lê Uyên Nhi ( Thanh Hóa ) @ (trưởng nhóm)
  8. Nguyễn Bùi Khánh Linh ( Nghệ An ) @damdamty
  9. Đậu Thị Thu Trang ( Nghệ An ) @congaitruongbon
  10. Trần Thu Trang ( Hải Dương) @Asuna Yuuki
  11. Tống Trần Huy ( Hà Tĩnh) @Kenyaichi Fujitani
  12. Thu Hiền (Điện Biên ) @thuhiendb@gmail.com
  13. @Bestfriend Forever
   
  Last edited: 7 Tháng một 2018
  Blue Plus thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->