Hóa [Lớp 10] Bài tập về phản ứng giữa nhôm và dd kiềm

Triệu Thiên Băng

Học sinh
Thành viên
26 Tháng một 2018
2
2
29
Nam Định
THSC Trần Đăng Ninh
Hòa tan 0.54g Al vào 1 lít dd HCl 0.1M được dd Y Thêm từ từ V lít dd NaOH 0.1M vào dd Y thu đc 0.78g kết tủa .tìm V
Please ,giúp mik
2 Al + 6 HCl => 2AlCl3 + 3H2
0,02....0,1...........0,02.................=>HCl dư =0,04
=>dung dịch Y gồm : AlCl3 :0,02mol và HCl dư :0,04 mol
nAl(OH)3 =0,01 mol
*)TH1 : Al(OH)3 kết tủa xong không tiếp tục tan vào dung dịch
NaOH +HCl =>NaCl +H2O
0,04.....0,04
3NaOH + AlCl3 => 3NaCl +Al(OH)3
...0,03.....0,02....................0,01
=> nNaOH cần =0,07
=>VddNaOH cần =0,7 lít
*)TH2 : Al(OH)3 kết tủa xong tan 1 phần vao dung dịch
NaOH +HCl =>NaCl +H2O
0,04.....0,04
3NaOH + AlCl3 => 3NaCl +Al(OH)3
...0,06.......0,02.....................0,02
NaOH + Al(OH)3 => NaAlO2 +H2O
...0,01.......0,01
=>nNaOh cần =0,11 mol
=>Vdd NaOH cần =1,1 lít
 
Top Bottom