Liên kết hóa học- bài tập tự luyện kit 1

D

daicadepzai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu 17: Dãy nào dưới đây gồm các chất có độ phân cực của liên kết tăng dần:
A. NaBr, NaCl, KBr, LiF
B. CO2, SiO2, ZnO, CaO
C. CaCl2, ZnSO4, CuCl2, Na2O
D. FeCl2, CoCl2 ,NiCl2, MnCl2

Câu 22: Những nguyên tố nào sau đây có cùng hóa trị cao nhất với oxi : 16A, 15B, 24D, 8E
A. A,B
B. A,B,D
C. A,D,E
D. B,E

Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Liên kết ion được tạo thành do sự dịch chuyển electron từ nguyên tử này sang nguyên tử kia
B. Hidro có thể tạo thành hợp chất ion H- với kim loại mạnh
C. Phi kim có thể tạo thành cation
D. Kim loại có thể tạo thành cation

Câu 38: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là:
A. Nh4Cl,
B. HCl
C H2O
D. NH3

Câu 43: Cấu hình e phân lớp ngoài cùng của các nguyên tử R,X,Y lần lượt là 2p4, 3s1, 3p1.Phân tử hợp chât ion đơn giản giữa X và R, Z và R lần lượt có số hạt mang điện là:
A.40 và 40
B.40 và 60
C.60 và 100
D.60 và 80

Câu 45: anion XY3 2- có tổng số hạt mạng điện là 62. số hạt mang điện trong hạt nhân của Y nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của X là 2. Nhận định nào sau đây sai?
A. Y là nguyên tố thuộc chu kì 2
B. X là nguyên tố cacbon
C. Trong phân tử hợp chất giữa Na với XY3 2- vừa có liên kết ion vừa có liên kết cộng hóa trị
D. Nếu Z là nguyên tố cùng phân nhóm với Y ở chu kì kế tiếp thì phân tử hợp chất giữa X và Z có tổng số hạt mang điện là 48

Ai làm đúng rồi thì giải đáp hộ mình với, đáp án thì có rồi chỉ cần giải thích thôi
 
L

loanphamthanh123

câu 17: Dãy nào dưới đây gồm các chất có độ phân cực của liên kết tăng dần:
A. NaBr, NaCl, KBr, LiF

Câu 22: Những nguyên tố nào sau đây có cùng hóa trị cao nhất với oxi : 16A, 15B, 24D, 8E (cái này là Z à @-) )
A. A,B

Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Liên kết ion được tạo thành do sự dịch chuyển electron từ nguyên tử này sang nguyên tử kia

Câu 38: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là:
A. Nh4Cl,

Câu 43: Cấu hình e phân lớp ngoài cùng của các nguyên tử R,X,Y lần lượt là 2p4, 3s1, 3p1.Phân tử hợp chât ion đơn giản giữa X và R, Z và R lần lượt có số hạt mang điện là:
C.60 và 100

Câu 45: anion XY3 2- có tổng số hạt mạng điện là 62. số hạt mang điện trong hạt nhân của Y nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của X là 2. Nhận định nào sau đây sai?
D. Nếu Z là nguyên tố cùng phân nhóm với Y ở chu kì kế tiếp thì phân tử hợp chất giữa X và Z có tổng số hạt mang điện là 48
 
Top Bottom