Sử 7 [Lịch sủ 7] Câu hỏi về nhà lý

E

ephu_torin

Last edited by a moderator:
H

harrypham

Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?
Vì:
Nhà Lý mới thành lập, không có thời gian tìm nhân tài, nên tạm thời giao những chức vụ quan trọng cho người thân cận.

Về bộ máy nhà Lý:
+ Trung ương: Vua \Rightarrow quan văn, quan võ.
+ Địa phương: Lộ, phủ \Rightarrow châu \Rightarrow huyện, xã.
 
Top Bottom