lên men gluco

P

phikim

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic , hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%.Khối lượng ancol thu được là bao nhiêu? Nếu đem pha loãng ancol đó thành rượu 40 độ (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 [tex]{cm}^{3}[/tex] ) thì thể tích dung dịch rượu thu được là bao nhiêu ?
2) Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí . Muốn tạo ra 500 g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp ?
3) Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng.Để có 14,85 kg xenlulozo trinitrat cần dung dịch chứa a kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%).Giá trị a là bao nhiêu ?
4) Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nuớc vôi trong, thu được 275 g kết tủa va dung dich Y . Đun kĩ dung dịch Y thu thêm 50g kết tủa.Khối lượng m là bao nhiêu ?
Mong các bạn giải hộ mình nha(mình bó tay mấy bài này rồi).Cảm ơn các bạn nhiều .
 
Last edited by a moderator:
H

honcuala

1) Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic , hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%.Khối lượng ancol thu được là bao nhiêu? Nếu đem pha loãng ancol đó thành rượu 40 độ (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 ) thì thể tích dung dịch rượu thu được là bao nhiêu ?

Giải:
(C6H10O5)n---> nC6H12O6---> 2nC2H5OH
162n kg..................................92n kg
950 kg....................................? kg
Trong 1 tấn (1000 kg) tinh bột: lẫn 5% tạp chất trơ---> 95% tinh bột nguyên chất
=> m(tinh bột nguyên chất)= (95/100). 1000= 950 (kg)
Từ PT trên, dùng quy tắc tam suất => m( lí thuyết của rượu) = (950. 92n)/ 162n= 539,5 (kg)
Vì hiệu suất của mỗi quá trình đạt 85%, ở trên có hai quá trình nên:
m( thực tế của rượu) = 539,5. (85/100). (85/100)= 389,8 (kg) <= đây là khối lượng đề bài yêu cầu tìm

Ta có công thức tính độ rượu:
Độ rượu= [V(rượu nguyên chất). 100%]/ V(dung dịch rượu)

=> V(dung dịch rượu)= [V(rượu nguyên chất). 100%]/ độ rượu
Mặt khác: V(rượu nguyên chất)= m(rượu nguyên chất)/ D= 389,8 / 0,8 = 487,25 (lít)
=> V(dung dịch rượu)= (487,25. 100%)/ 40= 1218,125 (lít)

2) Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí . Muốn tạo ra 500 g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp ?
Giải:
Bài này có liên quan đến sự tạo thành tinh bột trong cây xanh
6nCO2 + 5nH2O -----(ánh sáng, clorophin)----> (C6H12O6)n + 6nO2
264n(gam)........................................................162n (gam)
? (gam) 500 (gam)
Từ PT: => mCO2= (264n. 500)/ 162n= 814,8148148 (gam) (mình lấy số lẻ như ri để kết quả số tròn hơn)
=> VCO2= (mCO2/44). 22,4= 414,8148148 (lít)
Vì CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí:
=> V(không khí) = (414,8148148. 100)/ 0,03 = 1382716 (lít)

3) Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng.Để có 14,85 kg xenlulozo trinitrat cần dung dịch chứa a kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%).Giá trị a là bao nhiêu ?
Giải:
[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 ---> [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
..............................189n(kg).......297n(kg)
...............................? (kg)..........14,85(kg)
Từ PT: => m(lí thuyết của HNO3)= (189n.14,85)/ 297n= 9,45(kg)
Vì H= 90%:
=> a= m(thực tế của HNO3)= (9,45.100)/90= 10,5 (kg)

4) Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nuớc vôi trong, thu được 275 g kết tủa va dung dich Y . Đun kĩ dung dịch Y thu thêm 50g kết tủa.Khối lượng m là bao nhiêu ?
Giải:
Ta có sơ đồ phản ứng sau:
(C6H10O5)n---> n C6H12O6---> 2n C2H10O5 + 2nCO2
1,875/n (mol)......................................................3,75(mol)
CO2+ Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O (1)
2,75(mol)..................2,75(mol)
Đun kĩ dung dịch Y thu thêm 50g kết tủa=> dung dịch Y phải có: Ca(HCO3)2
2CO2 + Ca(OH)2---> Ca(HCO3)2 (2)
1(mol).......................0,5(mol)
Ca(HCO)3---> CaCO3 + CO2 + H2O (3)
0,5(mol).........0,5(mol)
Từ (3) => nCO2 (2) = 0,5. 2= 1(mol)
Tổng số mol CO2 sinh ra từ phản ứng lên men:
nCO2= nCO2(1) + nCO2(2) = 2,75 + 1= 3,75(mol)
Điền số mol CO2 lên sơ đồ phản ứng:
=> n( tinh bột)= 3,75/ 2n=1,875/n (mol)
=> m(lí thuyết của tinh bột)= 162n. (1,875/n)= 303,75 (g)
Vì H= 81%
=> m( thực tế của tinh bột)= (303,75. 100)/ 81= 375(g)
 
Last edited by a moderator:
V

violetpeony195

bài tập ancol

Bài 1:Đốt cháy hoang toàn m(g) hh 2 ancol no đơn chức mạch hở thu được V(l) CO2 (đktc) và a (g) H2O. Biểu thức liên hệ giữa m,a và V là gì?

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn hh M gồm 2 ancol X và Y là đồng dẳng kế tếp của nhau thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác cho 0,25 mol M tác dụng với Na dư thu được chưa đến 0,15 mol H2. Xác định CTPT của X và Y

Bài 3: Cho m(g) tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào đ Ca(OH)2 thu được 550g kết tủa và đ X. Đun kĩ đ X thu thêm 100g kết tủa. Giá trị của m?

Bài 4: Oxi hóa ancol đơn chức X bằng CuO nung nóng sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 29. Xác định CTCT của Y?

Bài 5: Khối lượng tinh bột cần dung trong quá trình lên men tạo 5(l) rượu etylic 46 độ là bao nhiêu. Biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml
 
H

hoi_a5_1995

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn hh M gồm 2 ancol X và Y là đồng dẳng kế tếp của nhau thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác cho 0,25 mol M tác dụng với Na dư thu được chưa đến 0,15 mol H2. Xác định CTPT của X và Y
từ 0,25 mol nNa
nếu 2 chức => 0,25 mol nH2
nhưng nH2 < 0,15
=> rượu đơn chức
rượu = C2H5OH và C3H7OH
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom