Hóa Kim loại + HNO3

beviet2000@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng hai 2016
3
0
1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trộn a mol hỗn hợp chứa Mg và CuO với a mol hỗn hợp chứa MgO và FexOy thu được m gam hổn hợp E,nung E trong không khí đến khối lượng không đổi thu (m+2,4) gam hỗn hợp rắn.Hòa tan hết m gam rắn E vào dung dịch chứa 0,05 mol KNO3 và 1,4 mol HCl,sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 78,09 gam chất tan ( biết trong X tỉ lệ mol Fe3+:Fe2+=2:1) và 1,344 lít hỗn hợp: NO2,NO,H2 có tỉ khối so với He là 6,5.Để phản ứng hết dung dịch cần dùng dung dịch NaOH,đun nhẹ thu 48,68 gam kết tủa , dd F và 0,112 lít khí thoát ra.Lọc kết tủa đem nung thu (m+2,3)gam rắn C.Xác định công thức FexOy và phần trăm khối lượng Mg trong E là bao nhiêu?
 
Top Bottom