kim loai dong

H

huyenyu

coi hỗn hợp chỉ gồm Cu và S.
GỌI Số mol của cu,s là x,y
bạn viết quy trinh cho nhn e nha
dc
64x+32y=30,4
2x+6y=2,7
x=0,3=ncu=ncu(oh)2
y=0,35=ns=nbaso4
m ktua=m cu(oh) +mbaso4=0,3*98+233*0,35=110,95 g
Đ/s:110,95 g.
 
Top Bottom