Toán 8 KIẾN - THỨC - TOÁN - HỌC * CÀNG - HỌC - CÀNG - VUI

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi vipboycodon, 16 Tháng mười 2013.

Lượt xem: 44,513

 1. 3\frac{a}4{b}5:)|:)|:)|:)|:)|:)|:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:cool::p:p:p:p
   
 2. 1.Xác định đa thức f(x) biết f(0)=1,f(1)=0,f(2)=5,f(3)=[TEX]2^2[/TEX]
  2.Đa thức f(x) chia x+1 dư 4,chia x^2+1 dư 2x+3.Tìm dư hi chia f(x) cho(x+1)(x^2+1)

  3. tìm a và b để đa thức x^4+x^3+3x^2+4x+4 chia hết cho đa thức x^2-x+b
  mọi người nhớ giải kĩ một tí nha


  Tìm GTLN,GTNN
  4. A=[TEX]\frac{x^2+1}{x^2-x+1}[/TEX]

  B=[TEX]\frac{8x+3}{4x^2+1}[/TEX]

  C=[TEX]\frac{27-12X}{X^2+9}[/TEX]

  D=[TEX]\frac{2x+1}{x^2+2}[/TEX][SIZE]

  E=[TEX]\frac{2x^2+10x+3}{3x^2+2x+1}[/TEX]

  F=[TEX]\frac{X^2-x+1}{x^2+x+1}[/TEX]

  H=[TEX]\frac{x+1}{x^2+x+1}[/TEX]

  G=[TEX]\frac{3+4x^2+3x^4}{(1-x^2)^2}[/TEX]

  K=[TEX]\frac{2x^2+x+1}{x^2-x+1}[/TEX]  5.Cho [TEX]1/a+1/b+1/c=0 [/TEX].tính [TEX]M= (b+c)/a + (c+a)/b + (a+b)/c[/TEX]


  6. cho a,b,c>0 và ab+bc+ca\geq3. chứng minh [TEX]\frac{a^3}{b+c}+\frac{b^3}{a+c}+\frac{c^3}{a+b}\geq\frac{3}{2}[/TEX]

  7.cho a,b,c là 3 số dương nhỏ hơn 1.CMR có ít nhất 1 trong 3 BĐT là sai [TEX]a,1-b>\frac{1}{4} b, 1-c>\frac{1}{4} c, 1-a>\frac{1}{4}[/TEX]

  8.Cho a,b,c>0 và abc=1.TÌm GTLN của M=[TEX]\frac{1}{a^2+2b^2+3}+\frac{1}{b^2+2c^2+3}+\frac{1}{c^2+2a^2+3}[/TEX]
   
 3. Gtln-gtnn

  Bài 4:
  [TEX]A=\frac{x^2+1}{x^2-x+1}=\frac{2(x^2-x+1)-(x^2-2x+1)}{x^2+1}[/TEX]
  [TEX] =2-\frac{(x-1)^2}{x^2+1}[/TEX]
  Do [TEX]x^2+1\geq 1>0,(x-1)^2\geq 0 \forall x[/TEX] nên [TEX]\frac{(x-1)^2}{x^2+1}\geq0 \forall x[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow A=2-\frac{(x-1)^2}{x^2+1}\leq2[/TEX]
  Dấu "=" xảy ra khi x=2. Vậy maxA=2

  [TEX]D=\frac{2x+1}{x^2+2}=\frac{(x^2+2)-(x^2-2x+1)}{x^2+2}[/TEX]
  [TEX] =1-\frac{(x-1)^2}{x^2+2}[/TEX]
  Do [TEX](x-1)^2\geq 0,x^2+2\geq 2>0 \forall x[/TEX] nên [TEX]\frac{(x-1)^2}{x^2+2}\geq0[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow D=1-\frac{(x-1)^2}{x^2+2}\leq1[/TEX]
  Dấu ''='' xảy ra khi x=1. Vậy maxD=1.
  Tớ chỉ lấy đơn cử hai bài đó. Còn các bài khác cũng tương tự như vậy. Tự nghĩ nhé.
  Bài 5:
  [TEX]M=\frac{a+b}{c}+\frac{b+c}{a}+\frac{a+c}{b}=\frac{a}{c}+\frac{b}{c}+\frac{a}{b}+\frac{c}{b}+\frac{b}{a}+\frac{c}{a}[/TEX]
  [TEX] =b(\frac{1}{a}+\frac{1}{c})+c(\frac{1}{b}+\frac{1}{a})+a(\frac{1}{b}+\frac{1}{c})(*)[/TEX]
  Do [TEX]\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow \left{\begin{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=-\frac{1}{c}}\\{\frac{1}{a}+\frac{1}{c}=-\frac{1}{b}\\\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=-\frac{1}{a}} [/TEX]
  Thay vào [TEX](*)[/TEX], ta được [TEX]M=-3[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2015
 4. vipboycodon

  vipboycodon Guest

  Lâu lắm mới vào topic , mọi người ai rảnh thì làm cho vui nhé :p
  1. Cho $x,y,z \ne 0$ và $x+y+z = \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}$
  CMR: $y(x^2-yz)(1-xz) = x(1-yz)(y^2-xz)$

  2. Cho a,b,c và x,y,z là các số khác 0 thoả mãn điều kiện: $a+b+c = 0$ ; $x+y+z = 0$ ; $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c} = 0$
  CMR: $a^2x+b^2y+c^2z = 0$

  3. Cho a là số gồm 2n chữ số 1 , b là số gồm n+1 chữ số 1 , c là số gồm n chữ số 6 ($n \in$ $\mathbb{N}^*$). CMR: $a+b+c+8$ là số chính phương.

  4. Cho a,b,c là ba số thoả mãn điều kiện $a+b+c = 3$.
  CMR: $a^4+b^4+c^4 \ge a^3+b^3+c^3$

  5. Cho a,b,c là các số không âm.
  CMR: $a^3+b^3+2 \ge 2ab+a+b$
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng hai 2015
 5. Làm bài nào

  Bài 5:
  Ta có:
  [TEX]a=\begin{matrix} \underbrace{ 111..11} \\ 2n \end{matrix}=\frac{\begin{matrix} \underbrace{999...9} \\2n \end{matrix}}{9}=\frac{10^{2n}-1}{9}[/TEX]
  [TEX]b=\begin{matrix} \underbrace{111...1} \\ n+1\end{matrix}=\frac{\begin{matrix} \underbrace{999...9} \\ n+1\end{matrix}}{9}=\frac{10^{n+1}-1}{9}[/TEX]
  [TEX]c=\begin{matrix} \underbrace{666...6} \\ n\end{matrix}=\frac{6.(10^{n}-1)}{9}[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow a+b+c+8=\frac{10^{2n}-1}{9}+\frac{10^{n+1}-1}{9}+\frac{6(10^{n}-1)}{9}+\frac{72}{9}[/TEX]
  [TEX]=\frac{10^{2n}+10^{n+1}+6.10^{n}+(72-1-1-6)}{9}[/TEX]
  [TEX]=\frac{(10^{n})^2+10^{n}.(6+10)+8^2}{9}[/TEX]
  [TEX]=\frac{(10^{n})^2+10^{n}.16+8^2}{9}[/TEX]
  [TEX]=\frac{(10^n+8)^2}{9}=(\frac{10^{n}+8}{3})^2[/TEX]
  Xét[TEX] 10^{n}+8=1\begin{matrix} \underbrace{000...0} \\n\end{matrix}+8[/TEX] có tổng các chữ số là 9 suy ra[TEX] 10^{n}+8\vdots 3\Rightarrow\frac{10^{n}+8}{3} \in \mathbb{N}[/TEX]. Vậy a+b+8 là số chính phương(đpcm).
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng hai 2015
 6. Tiếp

  Bài 2:
  Với [TEX]abc \not=0[/TEX] và [TEX]xyz \not=0[/TEX]Ta có:
  [TEX]a+b+c=0\Rightarrow\left{\begin{a+b=-c}\\{b+c=-a}\\{a+c=-b}[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow \left{\begin{(a+b)^2=c^2}\\{(b+c)^2=a^2}\\{(a+c)^2=b^2}[/TEX]
  Lại có: [TEX]\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=0\Rightarrow \frac{xby+yac+zab}{abc}=0.[/TEX] Do [TEX]abc \not= 0 \Rightarrow xby+yac+zab=0(1)[/TEX]
  Mặt khác, [TEX]x+y+z=0 \Rightarrow \left{\begin{x+y=-z}\\{y+z=-x}\\{x+z=-y}[/TEX].

  Khi đó, [TEX]a^2x+b^2y+c^2z=(b+c)^2x+(a+c)^2y+(a+b)^2z[/TEX]
  [TEX]=b^2x+c^2x+a^2y+c^2y+a^2z+b^2z+2(xby+yac+zab)[/TEX]
  [TEX]=a^2(y+z)+b^2(x+z)+c^2(x+y)[/TEX](vì[TEX](1)\Leftrightarrow 2(xby+yac+zab)=0[/TEX])
  [TEX]=-(a^2x+b^2y+c^2z)[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow a^2x+b^2y+c^2z=-(a^2x+b^2y+c^2z)\Leftrightarrow a^2x+b^2y+c^2z=0[/TEX](đpcm)


  p/s: Cho mình hỏi tý, làm sao để đổi font chữ và màu chữ của phần latex vậy ?
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng hai 2015
 7. ailatrieuphu

  ailatrieuphu Guest

  Gtln; gtnn

  1)Tìm GTNN của:
  a)[TEX]A=x^2_1+x^2_2+x^2_3+...+x^2_n-2(x_1+2x_2+3x_3+...+nx_n)[/TEX] $với$ [TEX]n \in\ N[/TEX] $và$ $n>1$
  b)[TEX]B=\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}[/TEX] $với$ $x, y, z>0$
  2)Tìm GTLN và GTNN của:
  a)[TEX]A=\frac{2x+1}{x^2+2}[/TEX]
  b)[TEX]B=\frac{4x+1}{4x^2+2[/TEX]
  c)[TEX]C=\frac{243-36x}{x^2+81}[/TEX]
  d)[TEX]D=\frac{4x^2+4x+4}{x^2+2x+1}[/TEX] $với$ [TEX]x \geq 0[/TEX]
  e)[TEX]E=x+y[/TEX] $biết$ [TEX]2(x^2+y^2)=2025[/TEX]
  3)Tìm giá trị nguyên của x để:
  a)[TEX]A=\frac{19}{5-x}[/TEX] $có$ $GTLN$
  b)[TEX]B=\frac{1945-x}{x-1930}[/TEX] $có$ $GTNN$
  c)[TEX]C=\frac{x-8}{x-3}[/TEX] $có$ $GTLN$
   
 8. trangdt2004

  trangdt2004 Guest

  cmr X^(6m+4) +X^(6m+2)+1 chia hết cho X^4 +X^2 +1 \forall X thuộc tự nhiên
   
 9. duc_2605

  duc_2605 Guest


  3)Tìm giá trị nguyên của x để:
  a)[TEX]A=\frac{19}{5-x}[/TEX] $có$ $GTLN$
  $A=\dfrac{19}{5-x}$ MAX khi 5 -x > 0 hay x < 5 và 5 -x đạt GTNN (x khác 5)
  do x nguyên và x <5 nên Min 5 - x là 1
  Vậy Max A = 19 tại x = 1
  b)[TEX]B=\frac{1945-x}{x-1930}[/TEX] $có$ $GTNN$
  $B=\dfrac{1945-x}{x-1930} = -1 + \dfrac{15}{x - 1930} $
  B MIN <=> x - 1930 < 0 hay x < 1930 và x lớn nhất
  x nguyên nên x = 1929
  Vậy MIN B = -16 tại x = 1929
  c)[TEX]C=\frac{x-8}{x-3}[/TEX] $có$ $GTLN$
  MAX = 6 tại x = 2
   


 10. $6, \dfrac{a^3}{b+c}+\dfrac{b^3}{a+c}+\dfrac{c^3}{a+b}\\
  = \dfrac{a^4}{a(b+c)}+\dfrac{b^4}{b(a+c)}+\dfrac{c^4}{c(a+b)} \ge
  \dfrac{(a^2+b^2+c^2)^2}{2(ab+bc+ca)} \ge \dfrac{(ab+bc+ca)^2}{2(ab+bc+ca)}= \dfrac{3^2}{3.2}= \dfrac{3}{2}$
  Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$

  $8, a^2+2b^2+3=a^2+b^2+b^2+1+2 \le 2ab+2b+2=2(ab+b+1)$
  Do đó $VT \ge \dfrac{1}{2}.(\dfrac{1}{ab+b+1}+\dfrac{1}{bc+c+1}+\dfrac{1}{ca+c+1}$
  Dễ chứng minh $\dfrac{1}{ab+b+1}+\dfrac{1}{bc+c+1}+\dfrac{1}{ca+c+1}=1$ do có $abc=1$
  Như vậy $Min=\dfrac{1}{2}$ khi và chỉ khi $a=b=c=1$
   
 11. $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{z}+\dfrac{z}{x} \ge 3\sqrt[3]{\dfrac{x}{y}.\dfrac{y}{z}.\dfrac{z}{x}} = 3$
  Dấu "=" xảy ra $\leftrightarrow x=y=z$
   
 12. Lãnh Thiên Hàn

  Lãnh Thiên Hàn Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Nơi ở:
  Đồng Tháp
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Trãi

  [tex]\LARGE \dpi{100} \fn_jvn x(y^{2}-z^{2})+y(z^{2}-x^{2})+z(x^{2}-y^{2})[/tex]
   
 13. Toshiro Koyoshi

  Toshiro Koyoshi Bậc thầy Hóa học Thành viên

  Bài viết:
  3,890
  Điểm thành tích:
  699
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Sao Hoả

  Lỗi latex mong bạn đánh lại!
   
 14. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  $x(y^2-z^2)+y(z^2-x^2)+z(x^2-y^2)
  \\=xy^2-xz^2+yz^2-x^2y+z(x+y)(x-y)
  \\=z(x+y)(x-y)-(x^2y-xy^2)-(xz^2-yz^2)
  \\=(xz+yz)(x-y)-xy(x-y)-z^2(x-y)
  \\=(x-y)(yz-z^2-xy+xz)
  \\=(x-y)[z(y-z)-x(y-z)]
  \\=(x-y)(y-z)(z-x)$
   
  Đoan Nhi427Toshiro Koyoshi thích bài này.
 15. Thái Vĩnh Đạt

  Thái Vĩnh Đạt Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  592
  Điểm thành tích:
  134
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Huỳnh Thúc Kháng

  Bạn đánh công thức thì làm ơn hãy nhấp vào phần "Gõ công thức" phía dưới nhé.
   
 16. Bé Nai Dễ Thương

  Bé Nai Dễ Thương Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,687
  Điểm thành tích:
  284
  Nơi ở:
  Điện Biên
  Trường học/Cơ quan:
  ♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)

  Hiện tại topic này còn hoạt động hay dừng rồi ah?
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY