Kết quả

D

dungnhi

Bài 3: Cho hình lăng trụ đứng [TEX]ABC.A'B'C'[/TEX] có đáy [TEX]ABC[/TEX] là tam giác vuông , [TEX]AB=BC=a[/TEX] , cạnh bên [TEX]AA'= a\sqrt[]{2}[/TEX]. Gọi [TEX]M[/TEX] là trung điểm cạnh [TEX]BC[/TEX] .
Tính thể tích khối lăng trụ [TEX]ABC.A'B'C'[/TEX] và khoảng cách giữa [TEX]AM[/TEX] và [TEX]B'C[/TEX]
Tính V thì thôi nhá!
Qua C kẻ d //AM cắt AB tại K
=> AM//(CKB')
=> [TEX]d(AM,B'C)=d(AM,(CKB'))=\frac{1}{2}d(B,(KB'C))= \frac{1}{2} x[/TEX]
[TEX]\frac{1}{x^2}=\frac{1}{BC^2}+\frac{1}{BK^2}+\frac{1}{BB'^2}[/TEX]
 
D

diemhang307

còn 1 hay 2 bài nữa nhờ
nốt đến 1h đi bạn hay sáng mai bạn làm giùm nhé !
đến trưa mai Ok là Thanks lắm lắm rùi !
 
D

dungnhi

Bài 7: Cho lăng trụ tứ giác đều [TEX]ABCD.A'B'C'D'[/TEX] , đường cao [TEX]h[/TEX] . Mặt phẳng [TEX]A'BD[/TEX] hợp với mặt bên [TEX](ABA'B') [/TEX] một góc [TEX]\alpha[/TEX].
Tính [TEX]V[/TEX] và [TEX]S_xq[/TEX] của lăng trụ .

Kẻ [TEX]AH \bot A'B[/TEX] => [TEX]AHD= \alpha[/TEX]
[TEX]\frac{1}{AH^2}=\frac{1}{A'A^2}+\frac{1}{AB^2}[/TEX]
[TEX]\frac{1}{AH}=\frac{AD}{tan \alpha}[/TEX]
=> [TEX]AD = h. \sqrt{tan^2 \alpha -1}[/TEX]
=>[TEX]V=AD^2.AA'[/TEX]
Xong roài!:D
 
T

tanviencit90

bai 2 :ta co the tich cua SBCMN/SABCD=1/2x1/2=1/4 bay gio ta tinh the tich cua SABCD ta co dien tich day ABCD la = 1/2x(AD+BC)xAB+3a^2/2 . ta co duong cao cua hinh cho SABCD la SA => ta co the tich cua SABCD =1/3x3a^2/2x2a=3a^3=. ta co the tich cua SBCMN=1/4x3a^3=3a^3/4 sem lai ho cai
 
Top Bottom