Hữu cơ

W

walkingrain

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Công thức đơn giản nhất của hidrocacbon A là CH. Biết phân tử lượng A < 150 đ.v.c và A làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường, tạo ra sản phẩm cộng chứa 26,67% cacbon về khối lượng . A là :
Câu 2: Cho 13,4 gam hỗn hợp hai ank-1-in đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu được 45,5 gam kết tủa. Xác định phần trăm khối lượng mỗi ankin trong hỗn hợp ban đầu?
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A,B khác dãy đồng đẳng ,trong đó A,B hơn kém nhau một nguyên tử C ,người ta chỉ thu được nước và 9,24 gam CO2 . Biết tỷ khối của X đối với Hiđro là 13,5
a. Tìm CTPT của A,B
b. Tính % khối lượng mỗi chất trong X
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp khí gồm ankin A và anken B thu được sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình hai đựng KOH dư đậm đặc thì thấy bình 1 khối lượng tăng 11,7 gam, bình 2 khối lượng tăng 30,8 gam.
Xác định CTPT của A, B biết rằng A kém hơn B một nguyên tử C.
Câu 5: Một bình kín dung tích 17,92 lit đựng hỗn hợp khí H2 và axetilen (00C và 1 atm) và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian sau đó làm lạnh đến 00C .
a. Nếu cho lượng khí trong bình sau khi nung qua dung dịch AgNO3 trong NH3 dư sẽ tạo 2,4 gam kết tủa vàng. Tính khối lượng axetilen còn lại sau phản ứng .
b. Nếu cho lượng khí trong bình sau khi nung qua dung dịch nước brom ta thấy khối lượng dung dịch tăng lên 0,82 gam. Tính khối lượng etylen tạo thành trong bình
c. Tính thể tích etan và thể tích H2 còn lại, biết rằng hỗn hợp khí ban đầu có tỉ khối so với H2 bằng 4 .
 
C

chontengi

Câu 1: Công thức đơn giản nhất của hidrocacbon A là CH. Biết phân tử lượng A < 150 đ.v.c và A làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường, tạo ra sản phẩm cộng chứa 26,67% cacbon về khối lượng . A là :
(CH)n + Br2 ----> (CH)nBr2

--> [TEX]\frac{12n}{13n+160}.100 = 26,67[/TEX]

--> n = 5

Câu 2: Cho 13,4 gam hỗn hợp hai ank-1-in đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu được 45,5 gam kết tủa. Xác định phần trăm khối lượng mỗi ankin trong hỗn hợp ban đầu?
[TEX]R-C \equiv CH ----- > R-C \equiv CAg[/TEX]
R+25.................................R + 132......tăng 107g
13,4......................................45,5 ........tăng 32,1g

-- > R = 19,6

-- > CH3 và C2H5

Có hệ[TEX] \left{40 a + 54b = 13,4\\147a + 161b = 45,5[/TEX]

-- > a = 0,2 ; b =0,1

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A,B khác dãy đồng đẳng ,trong đó A,B hơn kém nhau một nguyên tử C ,người ta chỉ thu được nước và 9,24 gam CO2 . Biết tỷ khối của X đối với Hiđro là 13,5
a. Tìm CTPT của A,B
b. Tính % khối lượng mỗi chất trong X
nCO2 = 0,21 ; Mx =27 ; nX = 0,12

CxHy ----- > xCO2
0,12.................0,21

-- > x = 1,75

-- > A là ankan CH4

B là C2H4

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp khí gồm ankin A và anken B thu được sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình hai đựng KOH dư đậm đặc thì thấy bình 1 khối lượng tăng 11,7 gam, bình 2 khối lượng tăng 30,8 gam.
Xác định CTPT của A, B biết rằng A kém hơn B một nguyên tử C


nH2O = 0,65

nCO2 = 0,7

nankin = 0,7 – 0,65 = 0,05

-->n anken = 0,2

CnHm ---- > nCO2
0,25…………0,7

n = 2,8

C2H2 ; C3H6
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Liên Hoa
W

walkingrain

hj

bạn ơi ... ở câu 1 tại sao CnHn chỉ tác dụng với 1mol Br2 thui vậy ... Mình ko hiểu
 
N

nhoc_maruko9x

(CH)n + Br2 ----> (CH)nBr2

--> [TEX]\frac{12n}{13n+160}.100 = 26,67[/TEX]

--> n = 5
Bài này giải ra n = 5 mà không thấy lạ sao? :D

Câu 1: Công thức đơn giản nhất của hidrocacbon A là CH. Biết phân tử lượng A < 150 đ.v.c và A làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường, tạo ra sản phẩm cộng chứa 26,67% cacbon về khối lượng . A là :
Nhận xét đây là xicloankan có nhánh ở ngoài.

Cấu tạo tổng quát của A có số lk [tex]\pi[/tex] + số vòng [tex]= \fr{n+2}{2}[/tex], trong đó chỉ xét số vòng = 0 hoặc 1.

- TH1: Số vòng = 0 \Rightarrow Số lk [tex]\pi[/tex] là [tex]\fr{n+2}{2}[/tex]

[tex]C_nH_n + \fr{n+2}{2}Br_2 \rightarrow C_nH_nBr_{n+2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \fr{12n}{12n+n+80(n+2)} = 0.2667[/tex] \Rightarrow n < 0 loại.

- TH2: Số vòng = 1, khi đó có các TH nhỏ là có 0 hoặc 3 lk [tex]\pi[/tex] trong vòng. Gọi số lk [tex]\pi[/tex] trong vòng là x, vậy số lk [tex]\pi[/tex] làm cho A có khả năng cộng brom là [tex]\fr{n+2}{2} - 1 - x = \fr{n-2x}{2}[/tex]

[tex]C_nH_n + \fr{n-2x}{2}Br_2 \rightarrow C_nH_nBr_{n-2x}[/tex]

[tex]\Rightarrow \fr{12n}{12n+n+80(n-2x)} = 0.2667[/tex]

+ x = 0 \Rightarrow Loại
+ x = 3 \Rightarrow n = 10

Vậy A là đồng đẳng benzen [tex]C_6H_5-C_4H_5[/tex]
 
W

walkingrain

hj

CŨng ko hiểu rõ câu số 1 của nhoc_maruko9x
Và giải lại bài số 3 dùm vì sai .. .vì chỉ cho là HCHC ko cho là CxHy
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
Câu 1: Công thức đơn giản nhất của hidrocacbon A là CH. Biết phân tử lượng A < 150 đ.v.c và A làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường, tạo ra sản phẩm cộng chứa 26,67% cacbon về khối lượng . A là :

A: CnHn => n là số chẳn và n < 150/13 = 11
Gọi k là số liên kết pi tham gia phản ứng cộng => sản phẩm cộng CnHnBr2k có phân tử lượng = 13n + 160k = 12n/0,2667 = 45n => n = 5k
Với k = 1 => n = 5 => loại
Với k = 2 => n = 10 => A là C10H10


Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A,B khác dãy đồng đẳng ,trong đó A,B hơn kém nhau một nguyên tử C ,người ta chỉ thu được nước và 9,24 gam CO2 . Biết tỷ khối của X đối với Hiđro là 13,5
a. Tìm CTPT của A,B
b. Tính % khối lượng mỗi chất trong X

A: CnHmOt a mol, B: Cn+1HxOz b mol
MX = 2*13,5 = 27 => X có CH4 hoặc C2H2
Mol X = a + b = 3,24/27 = 0,12
Mol CO2: n(a + b) + b = 0,12n + b = 9,24/44 = 0,21 ==> n = 1 , a = 0,03 và b = 0,09

TH 1: Nếu X có A là CH4 0,03 mol và B là C2HxOz 0,09 mol có phân tử lượng MB
mX = 0,03*16 + 0,09*MB = 3,24 => MB = 30,6 => loại

TH 2: Nếu X có B là C2H2 0,09 mol và A là CHxOz 0,03 mol có phân tử lượng MA
mX = 0,03*MA + 0,09*26 = 3,24 => MA = 30
==> 12 + m +16t = 30 => m + 16t = 18
Nếu t = 0 => m = 18 => loại
Nếu t = 1 => m = 2 => A là CH2O và B: C2H2
=> mA = 30*0,03 = 0,9
Và mB = 26*0,09 = 2,34
 

Võ Bảo Bình

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2018
2
0
1
23
Nghệ An
THPT Anh Sơn 3
bai 4 ( ai giải giúp em vs ạ

cho 8,7 gamhỗn hợp gồm 2 ankin là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Agno3 nh3 dư thu đươc 30,1 g xá định công thức phân tử
 

minhhoang_vip

Học sinh gương mẫu
Thành viên
16 Tháng năm 2009
1,071
772
309
27
Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐHBK HCM
bai 4 ( ai giải giúp em vs ạ

cho 8,7 gamhỗn hợp gồm 2 ankin là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Agno3 nh3 dư thu đươc 30,1 g xá định công thức phân tử
xài công thức trung bình và chênh lệch khối lượng là ra
$n_{tang \ len} = \dfrac{30,1 - 8,7}{108 - 1} = 0,2 \ (mol) = n_{hh \ ankin}$
$\overline{M} _{hh \ ankin} = \dfrac{8,7}{0,2} = 43,5 \ (g/mol)$
Đặt CT trung bình 2 ankin: $C_{\overline{n}}H_{2 \overline{n} - 2}$
Ta có phương trình: $14 \overline{n} - 2 = 43,5 \Leftrightarrow \overline{n} = 3,25$ => C3, C4
Vậy CTPT 2 ankin: $C_3H_4, \ C_4H_6$
 
Top Bottom