Ngoại ngữ [Hướng dẫn viết luận theo chủ đề] Our World Heritage Sites

_dm.ttt

TMod Anh
Cu li diễn đàn
7 Tháng sáu 2017
656
2
1,179
176
Đắk Lắk
FTU2
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


11__.png


1659256539352.png
1. abundant /əˈbʌndənt/(adj): dồi dào, nhiều

2. acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/(v): chấp nhận, công nhận, thừa nhận

3. archaeological /ˌɑːkiəˈlɒdʒɪkl/ (adj): thuộc về khảo cổ học

4. authentic /ɔːˈθentɪk/(adj): thật, thực

5. breathtaking /ˈbreθteɪkɪŋ/(adj): đẹp đến ngỡ ngàng

6. bury /ˈberi/ (v): chôn vùi, giấu trong lòng đất

7. cave /keɪv/(n): hang động

8. citadel /ˈsɪtədəl/(n): thành trì (để bảo vệ khỏi bị tấn công)

9. complex /ˈkɒmpleks/(n): quẩn thể, tổ hợp

10. comprise /kəmˈpraɪz/(v): bao gổm, gổm

11. craftsman /ˈkrɑːftsmən/ (n):thợ thủ công

12. cruise /kruːz/ (n): chuyến du ngoạn trên biển

13. cuisine /kwɪˈziːn/(n): cách thức chế biến thức ăn, nấu nướng

14. decorate /ˈdekəreɪt/(v): trang trí

15. demolish /dɪˈmɒlɪʃ/(v): đổ sập, đánh sập

16. distinctive /dɪˈstɪŋktɪv/(adj): nổi bật, rõ rệt, đặc trưng

17. dome /dəʊm/(n): mái vòm

18. dynasty /ˈdɪnəsti/(n): triều đại

19. emerge /iˈmɜːdʒ/ (v): trồi lên, nổi lên

20. emperor /ˈempərə(r)/(n): đế vương, nhà vua

21. endow /ɪnˈdaʊ/(v): ban tặng

22. excavation /ˌekskəˈveɪʃn/(n): việc khai quật

23. expand /ɪkˈspænd/ (v): mở rộng

24. fauna /ˈfɔːnə/(n): hệ động vật

25. flora /ˈflɔːrə/(n): hệ thực vật

26. geological /ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/(a): thuộc về địa chất

27. grotto /ˈɡrɒtəʊ/ (n): hang

28. harmonious /hɑːˈməʊniəs/(a): hài hòa

29. heritage /ˈherɪtɪdʒ/(n): di sản

30. imperial /ɪmˈpɪəriəl/ (a): thuộc về hoàng tộc

31. in ruins (idiom)/ˈruːɪn/: bị phá hủy, đổ nát

32. intact /ɪnˈtækt/ (a): nguyên vẹn, không bị hư tổn

33. irresponsible /ˌɪrɪˈspɒnsəbl/ (a): thiếu trách nhiệm, vô trách nhiệm

34. islet /ˈaɪlət/(n): hòn đảo nhỏ (cù lao)

35. itinerary /aɪˈtɪnərəri/(n): lịch trình cho chuyến đi

36. landscape /ˈlændskeɪp/(n): phong cảnh (thiên nhiên)

37. lantern /ˈlæntən/ (n): đèn lồng

38. limestone /ˈlaɪmstəʊn/(n): đá vôi

39. magnificent /mæɡˈnɪfɪsnt/(a): tuyệt đẹp

40. masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/(n): kiệt tác

41. mausoleum /ˌmɔːsəˈliːəm/ (n): lăng mộ

42. mosaic /məʊˈzeɪɪk/ (adj): khảm, chạm khảm

43. mosque /mɒsk/ (n): nhà thờ Hồi giáo

44. outstanding /aʊtˈstændɪŋ/ (adj): nổi bật, xuất chúng

45. picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/ (adj): đẹp theo kiểu cổ kính

46. poetic /pəʊˈetɪk/(adj): mang tính chất thơ ca

47. preserve /prɪˈzɜːv/ (v): bảo tồn

+ preservation /ˌprezəˈveɪʃn/ (n): việc bảo tồn

48. relic /ˈrelɪk/(n): cổ vật

49. respectively /rɪˈspektɪvli/ (adv): theo thứ tự lắn lượt

50. royal /ˈrɔɪəl/ (adj): thuộc về nhà vua, hoàng gia

51. sanctuary /ˈsæŋktʃuəri/(n): thánh địa, địa điểm thẩn thánh

52. scenic /ˈsiːnɪk/ (adj): có cảnh quan đẹp

53. subsequent /ˈsʌbsɪkwənt/ (adj): tiếp theo, kế tiếp

54. tomb /tuːm/ (n): lăng mộ

55. worship /ˈwɜːʃɪp/ (n): thờ cúng, tôn thờ

Phần từ vựng có tham khảo từ ICAN


:Chicken19Xem thêm những Chủ đề khác tại [Tổng hợp] Hướng dẫn viết luận theo chủ đề
 

_dm.ttt

TMod Anh
Cu li diễn đàn
7 Tháng sáu 2017
656
2
1,179
176
Đắk Lắk
FTU2
1659256673690.png
Use the information and the completed outline in 2 to write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex.

Đề bài yêu cầu sử dụng thông tin và dàn ý ở bài 2 để viết một bài văn giới thiệu về Quần thể Danh thắng Tràng An.

Những thông tin & luận điểm, đoạn mở bài và kết bài đã có sẵn ở bài tập 2, chúng ta chỉ cần sử dụng khéo léo các liên từ và cấu trúc ngữ pháp để liên kết các câu, các đoạn một cách phù hợp và trôi chảy.

Form bài được yêu cầu: essay (bài văn). Cần có câu chủ đề (topic sentence) và mỗi đoạn thân bài cần trình bày được 1 luận điểm, cần ít nhất 2 luận điểm cho mỗi bài essay.


Bài mẫu tham khảo:

Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage.

Quần thể Danh thắng Tràng An, được công nhận như làm một Di sản thế giới, nổi tiếng về giá trị văn hoá, vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất và sự bảo tồn về di sản.

The most remarkable feature of this site is its cultural value. Archaeologists have discovered signs of human activity dating back almost 30,000 years. Because of its long-lasting history, Trang An Scenic Landscape Complex is home to many temples, pagodas, and places of worship.

Giá trị nổi bật nhất của khu Danh thắng này là ở giá trị văn hoá của nó. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những dấu hiệu của những hoạt động của con người có từ gần 30000 năm trước. Bởi vì có một lịch sử lâu dài như thế, khu Danh thắng Tràng An là nơi có nhiều đền, chùa và địa điểm thờ cúng.

The second outstanding feature of this site is its natural beauty with geological value. Trang An - Tam Coc - Bich Dong not only has a natural scenic landscape but also is an ecological site. Moreover, the area is famous for its magnificent landscape of limestone mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

Giá trị vượt trội thứ hai của khu Danh thắng này đến từ vẻ đẹp tự nhiên kèm theo giá trị địa chất của nó. Tràng An – Tam Cốc – Bích Động không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đẹp mà còn là một khu sinh thái. Hơn nữa, khu vực này nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ của những ngọn núi đá vôi bao phủ bởi các thung lũng và đá dốc.

As a place of high cultural and natural value, Trang An Heritage is well-preserved protected. Visitors are amazed to discover that the site is home to more than 800 species of flora and fauna.

Là một nơi có giá trị văn hoá và tự nhiên lớn, Di sản Tràng An được bảo tồn rất kĩ càng. Khách tham quan rất ngạc nhiên khi biết rằng khu Danh thắng này có đến hơn 800 loài thực vật và động vật.

Having met UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2014 as a mixed natural and cultural property.

Đạt được các tiêu chuẩn của UNESCO về giá trị phổ quát nổi bật đối với nhân loại, khu Quần thể Danh thắng Tràng An đã được thêm vào danh sách Di sản Văn hoá Thế giới vào năm 2014 với tư cách là nơi tổng hoà các giá trị di sản tự nhiên và văn hoá.Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai để tiếp tục với các bài luận liên quan đến chủ đề Our World Heritage Sites.

Chúc các bạn có một tuần mới tràn đầy năng lượng.


:Chicken19Xem thêm những Chủ đề khác tại [Tổng hợp] Hướng dẫn viết luận theo chủ đề
 

_dm.ttt

TMod Anh
Cu li diễn đàn
7 Tháng sáu 2017
656
2
1,179
176
Đắk Lắk
FTU2
1659256854428.png
1) Write an essay to indicate the reasons why Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site?
(Viết một bài văn để trình bày về những lý do vì sao Vịnh Hạ Long được công nhận là DSVHTG?)

Nowadays, Vietnam is known as not only a potential country with a flourishing market economy but also as a popular travel destination with many wonderful landscapes.

Ngày nay, Việt Nam được biết đến không chỉ vì là một đất nước giàu tiềm năng với nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, mà còn là một điểm đến du lịch nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt vời.

Recognised as one of seven new World Heritage Sites by UNESCO, the catchy and striking scenes of Ha Long Bay seem to attract a large number of local and foreign tourists.

Được công nhận là một trong bảy Di sản Văn hoá Thế giới bởi UNESCO, những cảnh đẹp hấp dẫn và ấn tượng của Vịnh Hạ Long dường như thu hút một lượng lớn khách du lịch cả trong lẫn ngoài nước.

Located in Quang Ninh province in northeast Vietnam, the bay covers an area of over 1500 square kilometers and includes over 1600 islands and islets that form a spectacular seascape of limestones.

Toạ lạc tại tỉnh Quảng Ninh nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, Vịnh có diện tích hơn 1500 km vuông, bao gồm hơn 1600 hòn đảo lớn nhỏ tạo nên một cảnh biển cùng các mỏm đá vôi tuyệt đẹp.

This is a unique heritage as it marks important events in the formation and development of Vietnam history; concurrently, it is also blessed by mother nature with breathtaking views.

Đây là một di sản độc đáo bởi nó ghi dấu những sự kiện quan trọng trong công cuộc hình thành và phát triển của lịch sử Việt Nam; đồng thời, nó cũng được Mẹ Thiên Nhiên ban tặng cho nhiều quang cảnh ngoạn mục.

Fortunately, Ha Long Bay has a warm and tropical climate, which is suitable for tourists to visit at any time. Come to Ha Long, besides immersing themselves in its natural beauty, tourists can have an opportunity to savor delicious seafood at a reasonable price and good service quality as well as relax with water sports such as swimming, scuba-diving, and water skiing… Moreover, residents here are very hospitable and ready to help if you are in need.

Và thật may mắn thay, Vịnh Hạ Long có khí hậu nhiệt đới ấm áp, rất thích hợp cho du khách đến và thăm quan vào bất kỳ thời điểm nào. Đến với Hạ Long, bên cạnh việc đắm mình trong vẻ đẹp thiên nhiên của nó, du khách còn có cơ hội được thưởng thức các loại hải sản với giá cả hợp lý cùng chất lượng dịch vụ tốt cũng như được thư giãn với các môn thể thao dưới nước như bơi lội, lặn biển, trượt nước… Hơn nữa, cư dân ở đây rất hiếu khách và sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn có nhu cầu.

To conclude, a mystical, dreamy and elegant Ha Long Bay has become the pride of the Vietnamese people and it is everyone’s awareness and responsibility to conserve and preserve this precious heritage.

Kết lại, một Vịnh Hạ Long huyền bí, thơ mộng và thanh lịch đã trở thành niềm tự hào của người Việt Nam và việc bảo tồn, giữ gìn di sản quý giá này là ý thức và trách nhiệm của mỗi người.


2) Many old buildings protected by law are part of a nation’s history. Some people think they should be knocked down and replaced by news ones.

How important is it to maintain old buildings?

Should history stand in the way of progress?


(Nhiều công trình xây dựng cũ được bảo vệ bởi luật pháp là một phần lịch sử của một quốc gia. Nhiều người nghĩ rằng nên phá huỷ những toà nhà cũ này và xây những công trình mới, hiện đại hơn.
Việc gìn giữ những công trình lịch sử quan trọng như thế nào?
Lịch sử có nên cản bước sự đổi mới không?)
Sample from IELTS Buddy, I have made some changes to fit grade 11’s level

Đây là dạng bài Writing Task 2 mới của IELTS (dạng discussion 2 câu hỏi). Để hình thành nên một phong cách viết và văn phong tốt cho các bạn đọc, mình xin phép được lấy sample tại IELTS Buddy, có chỉnh sửa một số từ vựng và cụm từ để phù hợp với chương trình học.

Sample:

The issue of whether old buildings should be destroyed and replaced has long been a controversial issue. While some believe that it is important due to its historical value, others believe it should not stand in the way of development, which is resembled by the building of modern blocks. In order to support one view over the other, it is important to answer two questions, which this essay will discuss: they are the extent of importance for maintaining old buildings and whether one should value history over progress.

Vấn đề về việc có nên phá huỷ và thay thế các toà nhà cũ từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi. Trong khi một số người tin rằng chúng quan trọng do giá trị lịch sử, những người khác tin rằng chúng không nên cản trở sự phát triển như là việc xây dựng các toà nhà hiện đại. Để ủng hộ một quan điểm, điều quan trọng là phải trả lời hai câu hỏi mà trong bài luận này chúng ta sẽ thảo luận: đó là mức độ quan trọng của việc giữ các tòa nhà cũ và liệu chúng ta có nên coi trọng lịch sử hơn phát triển hay không.

Firstly, I believe that it is crucial to maintain old buildings because they have historical and cultural significance and economic value. The old buildings may have an important function in history and some are even the nations’ pride. For example/instance, the Great Wall of China emblems China’s long and vivid history, and perhaps it is the most recognizable symbol of this country. Because of its popularity, every tourist will visit it when they come to Beijing; thus, it can be said that the Great Wall has economic value as those tourists will subsequently spend money there. Furthermore, the Great Wall of China instills a sense of pride in the hearts of Chinese people, as it resembles their heroic history. Hence, the preservation of old buildings is of utmost importance.

Thứ nhất, tôi tin rằng việc gìn giữ các toà nhà cũ là rất cần thiết vì chúng có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và giá trị kinh tế. Các tòa nhà cũ có thể có một chức năng quan trọng trong lịch sử và một số thậm chí còn là niềm tự hào của quốc gia. Ví dụ, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc biểu trưng cho lịch sử lâu đời và sinh động của Trung Quốc, và có lẽ nó là biểu tượng dễ nhận biết nhất của đất nước này. Và bởi vì sự nổi tiếng của nó, các du khách sẽ đến tham quan khi họ đến Bắc Kinh; do đó, có thể nói rằng Vạn Lý Trường Thành có giá trị kinh tế vì những khách du lịch sẽ tiêu tiền ở đó. Hơn nữa, Vạn Lý Trường Thành khơi dậy cảm giác tự hào trong lòng người dân Trung Quốc, vì nó giống với lịch sử hào hùng của họ. Do đó, việc bảo tồn các tòa nhà cổ là một điều tối quan trọng.

However, others may argue differently: Although new buildings may not have historical and cultural significance, they do have their purpose, both economically and developmentally. By replacing old buildings, there will be more space for housing, which is especially important due to the current problem of population growth. In doing so, it can guarantee basic living standards. There will also be more space for buildings used for educational purposes, as education is important for the nation's growth.

Tuy nhiên, những người phản đối có thể lập luận khác: Mặc dù các tòa nhà mới có thể không có ý nghĩa lịch sử và văn hóa, nhưng chúng có mục đích của chúng kể cả về kinh tế và phát triển. Bằng việc thay thế các tòa nhà cũ, sẽ có nhiều không gian hơn cho nhà ở, điều này đặc biệt quan trọng do vấn đề gia tăng dân số hiện nay. Có như vậy mới đảm bảo được mức sống cơ bản. Và cũng sẽ có nhiều không gian để xây dựng các cơ sở giáo dục, vì giáo dục rất quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia.

Another argument that others give is that history should not deter progress. They believe that a nation shouldn’t live in the past; instead, they should actively seek out the future. Whilst I believe this argument is sound, it is important to note that history doesn’t completely hinder progress, but would even prevent mistakes from happening again. An example is the Nazi camps; they serve as a reminder to the nation about the dangers of discrimination and injustice.

Một lập luận khác mà những người phản đối đưa ra là lịch sử không nên ngăn cản sự tiến bộ. Họ tin rằng một quốc gia không nên sống trong quá khứ; thay vào đó, họ nên chủ động nhìn về tương lai. Mặc dù tôi tin rằng lập luận này là đúng, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là lịch sử không hoàn toàn cản trở sự tiến bộ, nhưng nó thậm chí sẽ ngăn chặn những sai lầm tái diễn. Một ví dụ sẽ là các trại của Đức Quốc xã; chúng như một lời nhắc nhở cho quốc gia về sự nguy hiểm của sự phân biệt đối xử và bất công.

To conclude, based on the two questions, I strongly believe that old buildings should not be replaced, not only due to their significance to the nation but also due to the fact that it doesn’t deter our progress.

Để kết luận, dựa trên hai câu hỏi được đề ra, tôi tin rằng chúng ta không nên thay thế các tòa nhà cũ, không chỉ vì ý nghĩa của chúng đối với quốc gia, mà còn vì thực tế là nó không cản trở tiến độ phát triển của chúng ta.


:Chicken19Xem thêm những Chủ đề khác tại [Tổng hợp] Hướng dẫn viết luận theo chủ đề
 
Top Bottom