Sinh 12 [HTKTTHPTQG] 17. Quy luật liên kết giới tính.

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào các emm :meomun10
Có bạn nào hóng bài lần này không ?:Tuzki10
Vào ngay học và làm câu hỏi vận dụng ngay nhé:Tonton16
~~Nếu không xem được, hãy tải về tại đây~~
Câu 1: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trêm NST giới tính X, không có alen trên Y. Alen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở ra tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở ra tằm cái?
A. XAXa x XaY
B. XAXa x XAY.
C. XAXA x XaY
D. XaXa x XaY
Câu 2: Trong quá trình giảm phân ở 1 cơ thể có kiểu gen AaBbXcDXEd đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abXcd được tạo ra từ cơ thể này là
A. 2,5%
B. 5,0%
C. 10,0%
D. 7,5%
Câu 3: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ, trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ
A. 6,25%
B. 31,25%
C. 75%
D. 18,75%
Câu 4: Ở ruồi giấm, alen A qui định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
A. XAXa x XAY.
B. XAXA x XaY.
C. XAXa x XaY.
D. XaXa x XAY.
Câu 5: Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con
cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho
F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình gồm: Ở giới cái có 100% cá
thể mắt đỏ, đuôi ngắn; Ở giới đực có 45% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 45% cá
thể mắt trắng, đuôi dài, 5% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 5% cá thể mắt đỏ,
đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra
đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Đời F1 có 8 loại kiểu gen.
(2). Đã xảy ra hoán vị gen ở giới đực với tần số 10%.
(3). Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là
45%.
(4). Nếu cho cá thể đực F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có kiểu hình đực
mắt đỏ, đuôi dài chiếm 2,5%
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 6: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với
alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với
alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng trên một cặp nhiễm sắc thể
thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắc
trắng.Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có
alen tương ứng trên Y. Phéplai cho F1 có 5 kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 15%. B. 2,5%. C. 7,5%. D. 5%.
Kêu gọi bạn bè tham gia để dinh quà về nào JFBQ00137070104B
Xem thêm các bài viết trong chuỗi hoạt động Hướng tới kì thi THPTQG 2022 môn Sinh

@Ác Quỷ @The key of love @Yuriko - chan @Trần Thanh Trung 12A1 @mchanh.1509 @You're Mine @DimDim@
 
Last edited:

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
Câu 1: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trêm NST giới tính X, không có alen trên Y. Alen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở ra tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở ra tằm cái?
A. XAXa x XaY
B. XAXa x XAY.
C. XAXA x XaY
D. XaXa x XaY
Câu 2: Trong quá trình giảm phân ở 1 cơ thể có kiểu gen AaBbXcDXEd đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abXcd được tạo ra từ cơ thể này là
A. 2,5%
B. 5,0%
C. 10,0%
D. 7,5%
Câu 3: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ, trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ
A. 6,25%
B. 31,25%
C. 75%
D. 18,75%
Câu 4: Ở ruồi giấm, alen A qui định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
A. XAXa x XAY.
B. XAXA x XaY.
C. XAXa x XaY.
D. XaXa x XAY.
Câu 5: Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con
cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho
F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình gồm: Ở giới cái có 100% cá
thể mắt đỏ, đuôi ngắn; Ở giới đực có 45% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 45% cá
thể mắt trắng, đuôi dài, 5% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 5% cá thể mắt đỏ,
đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra
đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Đời F1 có 8 loại kiểu gen.
(2). Đã xảy ra hoán vị gen ở giới đực với tần số 10%.
(3). Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là
45%.
(4). Nếu cho cá thể đực F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có kiểu hình đực
mắt đỏ, đuôi dài chiếm 2,5%
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 6: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với
alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với
alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng trên một cặp nhiễm sắc thể
thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắc
trắng.Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có
alen tương ứng trên Y. Phéplai cho F1 có 5 kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 15%. B. 2,5%. C. 7,5%. D. 5%.
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trêm NST giới tính X, không có alen trên Y. Alen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở ra tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở ra tằm cái?
A. XAXa x XaY
B. XAXa x XAY.
C. XAXA x XaY
D. XaXa x XaY
Câu 2: Trong quá trình giảm phân ở 1 cơ thể có kiểu gen AaBbXcDXEd đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abXcd được tạo ra từ cơ thể này là
A. 2,5%
B. 5,0%
C. 10,0%
D. 7,5%
Câu 3: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ, trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ
A. 6,25%
B. 31,25%
C. 75%
D. 18,75%
Câu 4: Ở ruồi giấm, alen A qui định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
A. XAXa x XAY.
B. XAXA x XaY.
C. XAXa x XaY.
D. XaXa x XAY.
Câu 5: Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con
cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho
F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình gồm: Ở giới cái có 100% cá
thể mắt đỏ, đuôi ngắn; Ở giới đực có 45% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 45% cá
thể mắt trắng, đuôi dài, 5% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 5% cá thể mắt đỏ,
đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra
đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Đời F1 có 8 loại kiểu gen.
(2). Đã xảy ra hoán vị gen ở giới đực với tần số 10%.
(3). Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là
45%.
(4). Nếu cho cá thể đực F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có kiểu hình đực
mắt đỏ, đuôi dài chiếm 2,5%
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 6: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với
alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với
alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng trên một cặp nhiễm sắc thể
thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắc
trắng.Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có
alen tương ứng trên Y. Phéplai cho F1 có 5 kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 15%.
B. 2,5%.
C. 7,5%.
D. 5%.
 

Trần Thanh Trung 12A1

Học sinh
Thành viên
1 Tháng chín 2021
57
68
21
20
Tuyên Quang
THPT Xuân Huy
Câu 1: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trêm NST giới tính X, không có alen trên Y. Alen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở ra tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở ra tằm cái?
A. XAXa x XaY
B. XAXa x XAY.
C. XAXA x XaY
D. XaXa x XaY
Câu 2: Trong quá trình giảm phân ở 1 cơ thể có kiểu gen AaBbXcDXEd đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abXcd được tạo ra từ cơ thể này là
A. 2,5%
B. 5,0%
C. 10,0%
D. 7,5%
Câu 3: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ, trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ
A. 6,25%
B. 31,25%
C. 75%
D. 18,75%
Câu 4: Ở ruồi giấm, alen A qui định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
A. XAXa x XAY.
B. XAXA x XaY.
C. XAXa x XaY.
D. XaXa x XAY.
Câu 5: Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con
cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho
F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình gồm: Ở giới cái có 100% cá
thể mắt đỏ, đuôi ngắn; Ở giới đực có 45% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 45% cá
thể mắt trắng, đuôi dài, 5% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 5% cá thể mắt đỏ,
đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra
đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Đời F1 có 8 loại kiểu gen.
(2). Đã xảy ra hoán vị gen ở giới đực với tần số 10%.
(3). Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là
45%.
(4). Nếu cho cá thể đực F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có kiểu hình đực
mắt đỏ, đuôi dài chiếm 2,5%
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 6: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với
alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với
alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng trên một cặp nhiễm sắc thể
thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắc
trắng.Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có
alen tương ứng trên Y. Phéplai cho F1 có 5 kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 15%. B. 2,5%. C. 7,5%. D. 5%.
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Câu 1: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trêm NST giới tính X, không có alen trên Y. Alen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở ra tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở ra tằm cái?
A. XAXa x XaY
B. XAXa x XAY.
C. XAXA x XaY
D. XaXa x XaY
Giải thích:
Lưu ý quan trọng của bài này là tằm dâu con cái XY con đực XX
ð Phép lai thoả mãn là XaXa × XAY
Câu 2: Trong quá trình giảm phân ở 1 cơ thể có kiểu gen AaBbXcDXEd đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abXcd được tạo ra từ cơ thể này là
A. 2,5%
B. 5,0%
C. 10,0%
D. 7,5%

Giải thích:
Tỉ lệ loại giao tử abXed là ½ x ½ × 10% =2,5%

Câu 3: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ, trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ
A. 6,25%
B. 31,25%
C. 75%
D. 18,75%

Giải thích:
P: XAXa x XaY
F1: ¼ XAXa : ¼ XaXa: ¼ XAY : ¼ XaY
¼ XA¾ Xa
¼ XA1/16 XAXA3/16 XAXa
¼ Xa1/16 XAXa3/16 XaXa
½ Y1/8 XAY3/8 XaY
[TBODY] [/TBODY]
=> Trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 5/16 = 31,25 %

Câu 4: Ở ruồi giấm, alen A qui định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
A. XAXa x XAY.
B. XAXA x XaY.
C. XAXa x XaY.
D. XaXa x XAY.

Giải thích:
Phép lai thoả mãn là XAXa × XAY

Câu 5: Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con
cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho
F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình gồm: Ở giới cái có 100% cá
thể mắt đỏ, đuôi ngắn; Ở giới đực có 45% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 45% cá
thể mắt trắng, đuôi dài, 5% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 5% cá thể mắt đỏ,
đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra
đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Đời F1 có 8 loại kiểu gen.
(2). Đã xảy ra hoán vị gen ở giới đực với tần số 10%.
(3). Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là
45%.
(4). Nếu cho cá thể đực F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có kiểu hình đực
mắt đỏ, đuôi dài chiếm 2,5%

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Giải thích:
Ta thấy F2 có kiểu hình ở 2 giới khác nhau về cả 2 tính trạng → 2 cặp gen này cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST X
F1: 100% mắt đỏ, đuôi ngắn →P thuần chủng, trội lặn hoàng toàn
Quy ước gen:
A :mắt đỏ; a: mắt trắng
B: đuôi ngắn; b: đuôi dài
Ta có sơ đồ lai
P: XABXAB × XabY
F1: XABXab : XABY
F1 giao phối với nhau
XABXab x XABY
=> Trong số đực F2 5% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài
=> thể XABXab đã xảy ra hoán vị với f = 10%
a. Sai vì F1 có 2 loại kiểu gen
b. Sai vì hoán vị ở cơ thể cái
c. Đúng .Xác suất thu được cá thể thuần chủng trong số con cái F2 là:0,45
d. Sai vì XABY × XabXab => không xuất hiện hình đực mắt đỏ đuôi dài

Câu 6: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với
alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với
alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng trên một cặp nhiễm sắc thể
thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắc
trắng.Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có
alen tương ứng trên Y. Phéplai cho F1 có 5 kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là

A. 15%. B. 2,5%. C. 7,5%. D. 5%.

Giải thích:
Kiểu hình thân đen cánh cụt mắt đỏ ab/ab XDY = 15%
=> ab/ab = 15% : ¾ = 0,2 = 0,5ab × 0,4 ab
=> Ruồi cái đã xảy ra hoán vị với tần số 20%
Tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen cánh cụt mắt đỏ là 0,2× ¼ = 5%
 
Top Bottom