Hỗn hợp muối sắt

M

m2m_free

C

chontengi

Hòa tan hoàn toàn hh gồm 0.02 mol FeS2 và 0.03mol FeS trong dd H2So4 đặc nóng dư rồi cho khí SO2 hấp thụ hoàn toàn vào một lượng vừa đủ dd KMnO4 thì dd trở nên trong suốt và có pH bằng 2. Tính thể tích dd KMnO4

Coi hh đầu gồm Fe và S

[TEX]nFe = 0,05[/TEX]

[TEX]nS = 0,07[/TEX]

bảo toàn e

--> [TEX]0,05.3 + 0,07.4 = 2x[/TEX]

[TEX]x = 0,215 [/TEX]

--> [TEX]nSO2 = 0,07 + 0,215 = 0,285[/TEX]

[TEX]5SO2 + 2KMnO4 +H2O ---> K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4[/TEX]


--> [TEX]nKMnO4 = 0,114[/TEX]

[TEX]pH = 2 --> [H^+] = 0,01[/TEX]

[TEX]V = 11 ,4 ml[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom