hỗn hợp kim loại +HNO3...các bạn giải giúp mình với

T

thanhthuan0903

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 14,4 g hỗn hợp Fe,Mg và Cu ( số mol mỗi kim loại bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch HNO3 (lấy dư 0,007 mol) thu được dung dịch X và 2,688 lít hỗn hợp 4 khí N2, NO, NO2, N2O trong đó 2 khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 58,8 g muối khan. Tính số mol HNO3 ban đầu đã dùng?
A. 1
B. 0,8
C. 0,9
D. 1,1
 
A

anhtraj_no1

$n_{Fe} = n_{Cu} = n_{Mg} = 0,1$

$mNH4NO3$ = m muối – muối nitrat = 1g $\rightarrow n = 0,0125 \ mol$

Đề bài cho khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau nên quy nó về [ NO với N2O]

$\begin{cases} 3x + 8y + 8.0,0125=0,7 \\ x+y=0,12 \end{cases}$

$\rightarrow x=0,072 , y=0,048 $

$\rightarrow n_{HNO_3}$
 
Top Bottom